ประกาศ / ประชาสัมพันธ์
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมวิชาที่ใช้อุปกรณ์การศึกษาและ/หรือห้องปฏิบัติการในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (โครงการปกติ) 23.03.2563
NHK SPRING (Thailand) เปิดรับสมัครทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หรือ ปีที่ 2 สาขาวิศวกรรมเครื่องกล/ไฟฟ้า/อุตสาหการ ที่มี GPA 2.75 ขึ้นไป ทุนละ 20,000 บาท เป็นทุนต่อเนื่องจนจบการศึกษา ระดับปริญญาตรี ถึง 10 เมษายน 2563 23.03.2563
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รับสมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท ภาคปกติ ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ถึงวันที่ 19 มิ.ย.2563 ตามประกาศแนบ 20.03.2563
บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (JGSEE) ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รับสมัครนักศึกษาป.โท ภาค 1/2563 โดยมีทุนการศึกษาและทุนวิจัยให้นักศึกษาทุกคน สนใจติดต่อ อดิศร จึงประสบสุข โทร 02-4708338 18.03.2563
บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน และรับสมัครงาน ตามรายละเอียดแนบ 18.03.2563
บริษัท LPN ผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีร้อนชนิดแผ่น เปิดรับนักศึกษาฝึกงานสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า เครื่องกล อุตสาหการ ในตำแหน่งต่าง ๆ ตามรายละเอียดแนบ 12.03.2563
บริษัท แหลมทองสหการ จำกัด รับสมัครงานระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า, อุตสาหการ, เครื่องกล, โยธา, คอมพิวเตอร์, เคมี สนใจติดต่อตามช่องทางต่าง ๆ ตามรายละเอียดแนบ 08.03.2563
สวทช. ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น /สจล./ SIIT มธ. / มก. / มจธ.) ร่วมเปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ ระดับป.โท (นานาชาติ) และ ม.มหิดล เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรระบบขนส่งทางราง ตามรายละเอียดแนบ ภายใน 24 มีนาคม 63 08.03.2563
CP ALL เชิญชวนนักศึกษา เข้าร่วมโครงการ "Leadership Development Program" รุ่นที่ 53 ระหว่างวันที่ 12-14 มิ.ย.63 และรุ่นที่ 54 ระหว่างวันที่ 17- 19 ก.ค.63 ณ The Pine Resort จ.ปทุมธานี เพื่อสร้างเสริมและพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ รุ่นละ 40 คน สนใจสมัคด่วน 08.03.2563
CAT เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงานวุฒิป.โท - ตรี - ปวส. สาขาวิชาต่าง ๆ จำนวนทั้งสิ้น 16 อัตรา ถึง 9 มีนาคม63 08.03.2563
ประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องไวรัส Covit 19 อาการป่วย / ความรุนแรง/การติดต่อ 06.03.2563
ข้อแนะนำสำหรับนักศึกษาที่มีความเสี่ยงจะได้รับเชื้อไวรัส COVID-19 01.03.2563
บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินทร ไทย - เยอรมัน (TGGS) มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับ ป.โทและป.เอก ในหลักสูตรวิศกรรมนานาชาติ ถึง 30 เมษายน 63 28.02.2563
วิทยาลัยโลกคดีศึกษา เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาป.โท สาขา นวัตกรรมทางสังคมและความยั่งยืน ปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่บัดนี้ถึง 3 ก.ค.63 28.02.2563
เชิญชวนนักศึกษาสมัครแข่งขันการประกวดสุนทรพจน์ในหัวข้อ "แรงบันดาลใจที่ข้าพเจ้าได้จากอาจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์" เพื่อนำไปอ่านในงานวันสัญญญา ธรรมศักดิ์ วันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน 2563 ณ อนุสาวรีย์ศ.สัญญา ธรรมศักดิ์ มธ.ศูนย์รังสิต สมัครได้ถึง 13 มี.ค.63 มีรางวัลชนะเลิศ 10,000 บาท และรางวัลชมเชย 2 รางวัล ๆ ละ 3,000 บาท 24.02.2563
กิจกรรม อบรม สัมมนา ประชุมวิชาการ
โครงการอบรมสัมมนา Active learning และ Engineering GREATS ประจำปี 2561 02.08.2562
 
ลิงค์ภายนอก ลิงค์ภายใน
   - สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ (สกอ.)    - กองบริการการศึกษา
   - สภาวิศวกร    - สำนักทะเบียนและประมวลผล
     - กองกิจการนักศึกษา