ประกาศ / ประชาสัมพันธ์
เชิญชวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาฯ ส่งผลงานวิทยานิพนธ์เข้าประกวด ภายใน 24 พ.ค.2562 17.04.2562
ประชาสัมพันธ์โครงการภาษาและวัฒนธรรมระยะสั้น ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 30 มิ.ย. - 27 ก.ค.2562 11.04.2562
ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ "ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำ ครั้งที่ 6" ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 และ 4 เปิดรับสมัครถึง 31 พ.ค.2562 11.04.2562
ขอเชิญชวนนักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมงาน "ตลาดนัดนวัตกรรม" เพื่อร่วมหาไอเดียการสร้างสรรค์งานนวัตกรรม ในวันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 13.00 - 16.30 ณ ห้องประชุมสถาพร กวิตานนท์ 1 อาคารบริการชั้น 3 09.04.2562
คณะเภสัชศาสตร์ มธ.เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2562 ถึง 15 พ.ค.2562 09.04.2562
ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมฟังสัมมนาโครงการ AI&IOT Summit 2019 ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 09.00 - 16.20 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ห้องวายุภักษ์ 2-4 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ภายใน 12 เมษายน 2562 03.04.2562
คณะวิทยาการการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครผู้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ถึง 31 พ.ค.2562 สาขาวิชาวิทยาการเรียนรู้และนวัตกรรมการศึกษา 03.04.2562
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาภาษาจีนของมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยาฯ ถึง 10 พ.ค.2562 03.04.2562
แจ้งกำหนดการงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 ศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 03.04.2562
แจ้งกำหนดการฝึกซ้อม 27.03.2562
กลุ่มบริษัทสามารถร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เชิญนักศึกษา ส่งแนวคิดผลงานด้านเทคโนโลยีเข้าร่วมโครงการ Young Technopreneur 2019 ถึงวันที่ 15 พ.ค.2562 26.03.2562
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2562 หลายสาขาวิชา ถึง 6 มิ.ย.2562 26.03.2562
วิทยาลัยสหวิทยากากร ได้รับสมัครนักศึกษาป.เอก สาขาวิชาสหวิทยาการ ประจำปีการศึกษา 2562 ถึง 15 มิ.ย.2562 26.03.2562
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รับสมัครเข้าศึกษาปริญญาโท หลายหลักสูตร ตามรายละเอียดแนบ 26.03.2562
กรมพัฒนาฝึมือแรงงานเปิดรับสมัครเยาวชนไทยร่วมแข่งขันฝึมือแรงงานในงานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ระดับภาค ถึง 31 พ.ค.2562 26.03.2562
กิจกรรม อบรม สัมมนา ประชุมวิชาการ
 
ลิงค์ภายนอก ลิงค์ภายใน
   - สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ (สกอ.)    - กองบริการการศึกษา
   - สภาวิศวกร    - สำนักทะเบียนและประมวลผล
     - กองกิจการนักศึกษา