ประกาศ / ประชาสัมพันธ์
เครือเจริญโภคภัณฑ์ เปิดรับสมัครทุน ประเภทต่อเนื่อง ปีการศึกษา 2562 ทุนละ 30,000 บาท สำหรับนักศึกษาชั้นปี 2 มีGPA ไม่ต่ำกว่า 2.75 ในชั้นปี 1 21.08.2562
ประชาสัมพันธ์ทุนต่างๆ จำนวน 4 แหล่งทุน ตามรายละเอียดแนบ 16.08.2562
บริษัท เอจีซี แฟลทกลาส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และมูลนิธิอาซาฮีกลาสแห่งประเทศไทย ประสงค์มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ชั้นปี 4 จำนวน 2 ทุน ทุนละ 12,000 บาท สมัคร ภายใน 5 ก.ย.62 16.08.2562
กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครทุนการศึกษากองทุน แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ระดับปริญญาตรีที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ สมัครภายใน 10 ก.ย.62 16.08.2562
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ.รับสมัครทุนการศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ - 30 สิงหาคม 2562 และกำหนดวันสัมภาษณ์ ช่วง 9 - 13 กันยายน 62 15.08.2562
เชิญผู้สนใจทุนโครงการ Global Young Scientists Summit ประจำปี 2563 ภายใน 15 ส.ค.2562 18.07.2562
รับสมัครทุนการศึกษามูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย ปีการศึกษา 2562 จำนวน 5 ทุน ๆ ละ 20,000 บาท ชั้นปี 2 GPA 2.5 ขึ้นไปในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า,เครื่องกล,อุตสาหการ,คอมพิวเตอร์ สมัครภายใน 31 ก.ค.2562 04.07.2562
ขยายเวลาการยื่นผลคะแนน เพื่อขอยกเว้นการเรียนรายวิชา ด้านทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ และด้านการคิด อ่าน เขียนอย่างมีวิจารณญาณ สำหรับนักศึกษาเข้าใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 28.06.2562
รับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร มธ. ประจำปีการศึกษา 2562 ที่งานบริการและให้คำปรึกษา กองกิจการนักศึกษา 17.06.2562
ขอความอนุเคราะห์นักศึกษาตอบแบบสอบถาม เพื่อการสำรวจความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกฏหมายลิขสิทธิ์ในด้านสิทธิที่เป็นธรรม 31.05.2562
บริษัทเคเฟอร์ เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ต้องการรับสมัครวิศวกรจบใหม่ในสาขาต่าง ๆ ภายใต้โครงการ KAEFER Graduate Engineer Trainee (GET) สนใจติดต่อแผนกบุคคล 038 029172 ต่อ 116 30.05.2562
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมวิชาที่ใช้อุปกรณ์การศึกษา และ/หรือห้องปฏิบัติการในหลักสูตรปริญญาตรี (โครงการพิเศษ) 30.05.2562
บริษัท ที-เร็กซ์(สตีล) จำกัด มีความประสงค์ต้องการรับสมัครใน ตำแหน่ง "Steel Cluster Engineer" 1 อัตรา /ตำแหน่ง "Steel Cluster Estimator" 1 อัตรา/ ตำแหน่ง "Engineering Marketeer" 3 อัตรา 24.04.2562
ประชาสัมพันธ์โครงการภาษาและวัฒนธรรมระยะสั้น ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 30 มิ.ย. - 27 ก.ค.2562 11.04.2562
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รับสมัครเข้าศึกษาปริญญาโท หลายหลักสูตร ตามรายละเอียดแนบ 26.03.2562
กิจกรรม อบรม สัมมนา ประชุมวิชาการ
โครงการอบรมสัมมนา Active learning และ Engineering GREATS ประจำปี 2561 02.08.2562
 
ลิงค์ภายนอก ลิงค์ภายใน
   - สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ (สกอ.)    - กองบริการการศึกษา
   - สภาวิศวกร    - สำนักทะเบียนและประมวลผล
     - กองกิจการนักศึกษา