ประกาศ / ประชาสัมพันธ์
อบรมภาษาอังกฤษ ประจำปี 2561 14.11.2561
รับสมัครทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ประเภทต่อเนื่องจนจบการศึกษา ทุนละ 60,000 ต่อปี ในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า เครื่องกล เคมี อุตสาหการ คอมพิวเตอร์ ภายใน 25 ม.ค.61 13.11.2561
โครงการรับสมัครมหาบัณฑิตด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่ผ่านประสบการณ์ทำงาน 2 ปี ไปเข้าสู่โครงการ Ingredion Management Trainee Plus 2019 สมัครภายใน พ.ย.2561 12.11.2561
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รับสมัรฯ คัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 สมัครทางอินเตอร์เน็ตฯ ภายใน 11 ธ.ค.61 และสมัครด้วยตนเอง ภายใน 21 ธ.ค.61 05.11.2561
ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมประกวดคลิปวีดีโอโครงการสื่อสร้างสรรเพื่อการขยายผลธนาคารปูม้า และการอนุรักษ์ทรัพยากรปูม้า ชิงเงินรางวัลกว่า 180,000 บาท ตั้งแต่วันนี้ ถึง 20 ธันวาคม 2561 05.11.2561
บริษัท ไทเกอร์จิวเวลรี่ แมนูแฟคทอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด รับสมัครงาน วิศวกรในสาขาต่าง ๆ 26.10.2561
ประชาสัมพันธ์การแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ACM-ICPC ระดับเอเชีย ประจำปี 2561 24.10.2561
ประกาศ มธ.เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมวิชาที่ใช้อุปกรณ์การศึกษาและ/หรือห้องปฏิบัติการในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (โครงการปกติ) 19.10.2561
บริษัท ฮิตาชิ คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน -Internship Program กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 19.10.2561
บริษัท ฮิตาชิ คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด รับสมัครพนักงาน - Potential Candidate ระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 19.10.2561
รายชื่อนักศึกษาที่ไม่ร่วมสอบ TUGET ที่ทางคณะส่งไป 18.10.2561
ด่วนมาก รายชื่อนักศึกษาเข้าร่วมสอบ TU-GET ครั้งที่ 10/2561 ในวันที่ 28 ตุลาคม 2561 18.10.2561
ประกาศ มธ.เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมวิชาที่ใช้อุปกรณ์การศึกษาและ/หรือห้องปฏิบัติการในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (โครงการปกติ) 03.10.2561
ประกาศ มธ. เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมวิชาที่ใช้อุปกรณ์การศึกษาและ/หรือห้องปฏิบัติการในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (โครงการปกติ) (ฉบับที่ 9/2561) 13.09.2561
ขอสำรวจจำนวนนักศึกษาที่มีความจำนงลงทะเบียนวิชา ญ.172 ภาษาญี่ปุ่น 2 ในภาคการศึกษาที่ 2/2561 06.09.2561
กิจกรรม อบรม สัมมนา ประชุมวิชาการ
 
ลิงค์ภายนอก ลิงค์ภายใน
   - สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ (สกอ.)    - กองบริการการศึกษา
   - สภาวิศวกร    - สำนักทะเบียนและประมวลผล
     - กองกิจการนักศึกษา