ประกาศ / ประชาสัมพันธ์
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมวิชาที่ใช้อุปกรณ์การศึกษาและ/หรือห้องปฏิบัติการในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (โครงการปกติ) 28.11.2566
เชิญชวนนักศึกษาประกวดพูด Seri Thai Talk หัวข้อ " จิตวิญญาณแห่งขบวนการเสรีไทย คุณประโยชน์ บทเรียนต่อสังคมและชาติยามสงบ" ชิงทุนการศึกษา สูงสุดจำนวน 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2566 24.11.2566
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมวิชาที่ใช้อุปกรณ์การศึกษาและ/หรือห้องปฏิบัติการ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (โครงการพิเศษ) 17.11.2566
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์นักศึกษา ในการอัปเดดแอปพลิเคชัน TU Greats App 17.11.2566
ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเสวนาแรงบันดาลใจในการสร้างนวัตกรรมภายใต้โครงการ PTTEP Teenergy ปีที่ 9 เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนตระหนักถึงความสำคัญและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทางทะเล โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 ม.ค.2566 17.11.2566
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเยาวชนระดับ ปวส.ถึงระดับปริญญาตรี เข้าร่วมโครงการประกวดนวัตกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ครั้งที่ 2 โดยเปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 1 พ.ย.2566 - 31 มกราคม 256 17.11.2566
ประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้เข้าร่วมแข่งขันโครงการ Chula LegalTech Year 5 ซึ่งเป็นโครงการแข่งขันสร้างนวัตกรรมเกี่ยวกับกฎหมายเพื่อชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาทั่วประเทศมีความรู้ความเข้าใจในการนำเทคโนโลยี และพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้น (startup) ในอุตสาหกรรมกฎหมาย เปิดรับสมัครในวันพุธที่ 13 ธ.ค.2566-วันพุธที่ 3 มกราคม 2567 17.11.2566
บริษัท โกลเบิล เคมีเคิล จำกัด ประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตสารเคมีที่ใช้ในอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครงานตำแหน่ง Chemical Engineer ตามรายละเอียดแนบ 14.11.2566
มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศลเปิดรับสมัครทุน 2567 เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ชั้นปี 1-4 ทุนละ 15,000 บาท ยื่นใบสมัครภายใน 24 มกราคม 2567 09.11.2566
เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการดำเนินงานด้านนวัตกรรม GSP Hackathon 2023 โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมแข่งขันเพื่อพัฒนาและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจก๊าซธรรมชาติและโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง ภายใน 19 พ.ย.2566 07.11.2566
มหาวิทยาลัยนิด้า รับสมัครเข้าเรียน ป.โทและ ป.เอก มีทุนการศึกษาให้ 02.11.2566
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมวิชาที่ใช้อุปกรณ์การศึกษาและ/หรือห้องปฏิบัติการในหลักูตรระดับปริญญาตรี (โครงการปกติ) 26.10.2566
แจ้งเพิ่อทราบ ประกาศฝ่ายวิชาการ มธ. เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการยกเว้นการศึกษาวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับที่ 6) 20.10.2566
มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ รับสมัครทุนส่งน้องเรียนจบ สำหรับนักศึกษา ระดับชั้นปีที่ 1 ที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ และสาขาอื่น ๆตั้งแต่วันนี้ - 12 มกราคม 2567 ทุนละ 30,000 บาทต่อปี 17.10.2566
รับสมัครทุนการศึกษา เอ็กซอนโมบิล สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี ทุนละ 20,000 บาท ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ได้แก่ วิศวกรรมเครื่องกล ไฟฟ้า เคมี คอมพิวเตอร์ ฯลฯ จำนวน 20 ทุน สำหรับนักศึกษาในชั้นปี 2 และชั้นปี 3 สมัครก่อนวันที่ 10 พ.ย.2566 17.10.2566
กิจกรรม อบรม สัมมนา ประชุมวิชาการ
 
ลิงค์ภายนอก ลิงค์ภายใน
   - สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ (สกอ.)    - กองบริการการศึกษา
   - สภาวิศวกร    - สำนักทะเบียนและประมวลผล
     - กองกิจการนักศึกษา