ประกาศ / ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลอกบุคคเพื่อรับพระราชทานทุนการศึกษาไปศึกษา ณ มหาวิทยาลัยนันยาง สาธารณรัฐสิงคโปร์ ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับปริญญาเอก จำนวน 2 ทุน ในสาขาต่าง ๆ ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ภายใน 16 มีนาคม 2563 24.01.2563
ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับพระราชทานทุนการศึกษาไปศึกษา ณ มหาวิทยาบลัยซี อานเวียวทง สาธารณรัฐประชาชนจีน ปีการศึกษา 2563 ในระดับปริญญาโท จำนวน 3 ทุน ภายใน 14 ก.พ.2563 24.01.2563
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดรับสมัครทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า เครื่องกล คอมพิวเตอร์ ที่กำลังศึกษาในชั้นปี 3 หลักสูตรภาษาไทย ภาคปกติ ภายใน 1 มีนาคม2563 24.01.2563
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมฯ บ่มเพาะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรม ระหว่างวันที่ 4-6 ก.พ.63 ณ ศูนย์ประชุมฯ ไบเทค บางนา ห้อง MR214-MR217 และกิจกรรมประกวดผลงานนวัตกรรม ในระหว่างงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่ง ชาติ 2563 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกแกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กทม. 24.01.2563
ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ทุนการศึกษามอบแก่นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (โครงการปกติทุกสาขา) สำหรับนักศึกษารับเข้า ปีการศึกษา 2563 (ประเภททุนเรียนดี TCAS รอบที่ 1 Portfolio เท่านั้น) 23.01.2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับทุนเรียนดี TCAS รอบที่ 1 Portfolio หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (โครงการปกติทุกสาขา) สำหรับนักศึกษารับเข้า ปีการศึกษา 2563 23.01.2563
มูลนิธิทางสู่ฝัน ปั้นคนเก่ง เปิดรับสมัครทุนการศึกษาแก่นักศึกษาชั้นปีที1 ประจำปีการศึกษา 2563 เป็นทุนแบบเต็มจำนวน จนจบการศึกษา ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีเกรดล่าสุด 2.75 ขึ้นไป ถึง 24 ก.ค. 2563 22.01.2563
ประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกงานและพัฒนาศักยภาพก่อนการทำงาน Singha Biz Course ปีที่ 12 สำหรับนักศึกษาในชั้นปี 3 - 4 และนักศึกษาจบใหม่ ไม่จำกัดสาขาวิชา สมัครได้ถึง 29 ก.พ.63 13.01.2563
ประชาสัมพันธ์ งานนิทรรศการศึกษาต่อออสเตรเลีย ครั้งที่ 18 ในวันเสาร์ที่ 25 ม.ค.2563 เวลา 10.00 - 16.00 น. ณ โรงเแรม เดอะ เวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท ห้องบอลรูม A ชั้น 7 13.01.2563
ประชาสัมพันธ์ การรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา2563 ของวิทยาลัยราชสุดาและบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ภาคต้น รับสมัครถึง 4 ก.ค.63 และภาคปลาย รับสมัครถึง 5 พ.ย.63 08.01.2563
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมวิชาที่่ใช้อุปกรณ์การศึกษาและ/ห้องปฏิบติการในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (โครงการปกติ) 26.12.2562
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมวิชาที่ใช้อุปกรณ์การศึกษาและ/หรือห้องปฏิบัติการในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (โครงการปกติ) 26.12.2562
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับ หลักสูตรวิชาโท สาขาความเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม 18.12.2562
เกณฑ์การจัดการเรียนวิชาด้านทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ และด้านการคิด อ่าน เขียนอย่างมีวิจารณญาณ สำหรับนักศึกษาเข้าใหม่ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2562 16.12.2562
บริษัทน้ำมันปิโตรเลียมไทย จำกัด เปิดรับทุนการศึกษา(ทุนต่อเนื่อง ทุนละ 40,000 บาท) สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ที่มี GPA สะสม ไม่ต่ำกว่า 2.5 ขาดแคลนทุนทรัพย์ ภายในจันทร์ที่ 10 ก.พ.2563 13.12.2562
กิจกรรม อบรม สัมมนา ประชุมวิชาการ
โครงการอบรมสัมมนา Active learning และ Engineering GREATS ประจำปี 2561 02.08.2562
 
ลิงค์ภายนอก ลิงค์ภายใน
   - สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ (สกอ.)    - กองบริการการศึกษา
   - สภาวิศวกร    - สำนักทะเบียนและประมวลผล
     - กองกิจการนักศึกษา