ประกาศ / ประชาสัมพันธ์
มูลนิธิ ทางสู่ฝัน ปั้นคนเก่ง รับสมัครทุนแบบเต็มจำนวน อาทิ ค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าหอพัก รวมถึงค่าครองชีพ จนจบหลักสูตร โดยครอบครัวมีรายได้รวมกันต่ำกว่า 360,000 บาทต่อปี ผลการเรียน 2.75 ขึ้นปี เปิดรับสมัครถึง 15 ก.ค.2567 27.03.2567
ประชาสัมพันธ์รับสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาโท TAIST Tokyo Tech (หลักสูตรนานาชาติ) ถึง 10 เม.ย. 2567 22.03.2567
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมประกวดการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก 08.03.2567
NHK รับสมัครทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2567 ทุนละ 20,000 บาทต่อปี เป็นทุนต่อเนื่องจนจบการศึกษา สำหรับนักศึกษา รหัส 66 ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า, อุตสาหการ, เครื่องกล, คอมพิวเตอร์ 06.03.2567
บริษัท ไมนฮาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน ชั้นปี 3 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า /สาขาวิศวกรรมโยธา มีค่าตอบแทนในอัตราเดือนละ 5,000 บาท เปิดรับสมัคร ถึง 10 มีนาคม 2567 02.03.2567
บริษัท แหลมทองสหการ จำกัด รับสมัครนักศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า/อุตสาหการ/เครื่องกล/โยธา/คอมพิวเตอร์/เคมี หลายตำแหน่ง สนใจติดต่อรายละเอียดแนบ (31 ม.ค.2567 15.02.2567
ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท - เอก) หลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม หลักสูตร 2 ปีและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ดร.) สาขาวิชาการการจัดการงานวิศวกรรม (หลักสูตร 3 ปี) รอบที่ 1 ถึง 23 ก.พ.2567 และรอบ 2 ตั้งแต่ 1 มี.ค. - 2 พ.ค.2567 14.02.2567
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมวิชาที่ใช้อุปกรณ์การศึกษาและ/หรือห้องปฏิบัติการ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (โครงการปกติ) 24.01.2567
สำนักงาน ก.พ.รับสมัครบุคคลคัดเลือกเพื่อรับทุนรัฐบาล ฯ จำนวน 7 ทุน รอบที่ 1 รับสมัครถึง 31 ม.ค.67 จำนวน 3 ทุน และรอบที่ 2 ตั้งแต่ 2 เมษายน 67- 20 มิ.ย.2567 จำนวน 7 ทุน ผู้สิทธิ มึคุณสมบัติ สำเร็จการศึกษาปริญาตรี หรือกำลังศึกษาชั้นปีสุดท้าย ฯลฯ 11.01.2567
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมวิชาที่ใช้อุปกรณ์การศึกษาและ/หรือห้องปฏิบัติการในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (โครงการปกติ) 28.11.2566
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมวิชาที่ใช้อุปกรณ์การศึกษาและ/หรือห้องปฏิบัติการ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (โครงการพิเศษ) 17.11.2566
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์นักศึกษา ในการอัปเดดแอปพลิเคชัน TU Greats App 17.11.2566
มหาวิทยาลัยนิด้า รับสมัครเข้าเรียน ป.โทและ ป.เอก มีทุนการศึกษาให้ 02.11.2566
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมวิชาที่ใช้อุปกรณ์การศึกษาและ/หรือห้องปฏิบัติการในหลักูตรระดับปริญญาตรี (โครงการปกติ) 26.10.2566
แจ้งเพิ่อทราบ ประกาศฝ่ายวิชาการ มธ. เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการยกเว้นการศึกษาวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับที่ 6) 20.10.2566
กิจกรรม อบรม สัมมนา ประชุมวิชาการ
 
ลิงค์ภายนอก ลิงค์ภายใน
   - สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ (สกอ.)    - กองบริการการศึกษา
   - สภาวิศวกร    - สำนักทะเบียนและประมวลผล
     - กองกิจการนักศึกษา