ประกาศ / ประชาสัมพันธ์
ประกาศ มธ. เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมวิชาที่ใช้อุปกรณ์การศึกษาและ/หรือห้องปฏิบัติการในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (โครงการปกติ) (ฉบับที่ 9/2561) 13.09.2561
ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาพานาโซนิค ประจำปีการศึกษา 2561 ทุนละ 135,000 บาท จำนวนปีละ 10 ทุน สำหรับนักศึกษาชั้นปี 2 สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ อุตสาหการ เคมี เครื่องกล มีGPA ไม่น้อยกว่า 2.75 ยื่นใบสมัครได้จนถึงวันที่ 30 ก.ย.2561 06.09.2561
ขอสำรวจจำนวนนักศึกษาที่มีความจำนงลงทะเบียนวิชา ญ.172 ภาษาญี่ปุ่น 2 ในภาคการศึกษาที่ 2/2561 06.09.2561
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับโครงการภาคฤดูร้อนเซิร์น ประจำปี 2561 ภายใน 15 ก.ย.2561 28.08.2561
ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ "The Quant Master Thailand" เพื่อเฟ้าหานักพัฒนาโปรแกรมเทรด ในอุตสาหกรรมการเงิน ชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 700,000 บาท 27.08.2561
ขอเชิญตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน "เศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ" ครั้งที่ 10 สมัครตั้งแต่ 1 สิงหาคม - 25 ก.ย.2561 22.08.2561
ทุนมูลนิธิโตชิบา - ไทยมีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษา จำนวน 1 ทุน สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่มี GPA ชั้น ม.ปลาย 2.5 ขึ้นปี ขาดแคลนทุนทรัพย์ 20.08.2561
ทุนบริษัท เอ.ที.อี.มัสกาตี จำกัด ประสงค์จะมอบทุนการศึกษา จำนวน 1 ทุน ๆ ละ 5,000 สำหรับนักศึกษาปีที่ 1 ที่มี GPA ม.ปลาย 2.5 ขึ้นไป 20.08.2561
ทุนเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2561 สำหรับนักศึกษา ชั้นปี 2 ที่มี GPA 2.75 ขึ้นปี ขาดแคลนทุนทรัพย์ ทุนละ ๆ 30,000 บาท 20.08.2561
โครงการมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณแม่จิตตนา ธนาลงกรณ์ ประจำปีการศึกษา 2561 20.08.2561
ทุนมูลนิธิ Posco TJ Park ประจำปีการศึกษา 2561 20.08.2561
ทุนมูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ปีการศึกษา 2561 20.08.2561
ทุนธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ปีการศึกษา 2561 20.08.2561
ผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปี 2561 20.08.2561
ประกาศ มธ. เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมวิชาที่ใช้อุปกรณ์การศึกษาและ/หรือห้องปฏิบัติการในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (โครงการปกติ) (ฉบับที่ 8/2561) 16.08.2561
กิจกรรม อบรม สัมมนา ประชุมวิชาการ
 
ลิงค์ภายนอก ลิงค์ภายใน
   - สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ (สกอ.)    - กองบริการการศึกษา
   - สภาวิศวกร    - สำนักทะเบียนและประมวลผล
     - กองกิจการนักศึกษา