ผู้บริหาร
งานบริการการศึกษาชื่อ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดามพ์เมษ บุณยะเวศ
ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา
อีเมล์ : dahmmaet@engr.tu.ac.th
โทร : 02 5643001 - 9
 
     
ชื่อ : รองศาสตราจารย์ ดร.วีรชัย อัศวเมธาพันธ์
ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายการนักศึกษา
อีเมล์ : aweerach@engr.tu.ac.th
โทร : 02 5643001 - 9
   
ชื่อ : อาจารย์ ดร. เวโรนิก้า วิโนโต้
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
อีเมล์ :
wveronic@engr.tu.ac.th
โทร : 02 5643001 - 9 ต่อ 3107
 
     
ชื่อ : รองศาสตราจารย์ ดร.วรณี มังคละศิริ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาองค์กร
อีเมล์ : pworanee@engr.tu.ac.th
โทร : 02 5643001 - 9
 

บุคลากร
งานบริการการศึกษา

   
ชื่อ : นางมาลี อินทร์ประเสริฐ (พี่ต้อย)
ตำแหน่ง :
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานบริการการศึกษาและประกันคุณภาพ
อีเมล์ : mmalee@engr.tu.ac.th
โทร : 025643001 - 9 ต่อ 3013
ดูแลเรื่อง :
  - กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
- การพัฒนาหลักสูตร
- การพัฒนาการเรียนการสอน
- การรับเข้านักศึกษา
- การประเมินผลการสอนอาจารย์

 

ชื่อ : นางสาวญาณิน ไชยสมทิพย์ (พี่แพรว)
ตำแหน่ง :
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
อีเมล์ : cyanin@engr.tu.ac.th
โทร : 025643001 - 9 ต่อ 3024
ดูแลเรื่อง :
 

- กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
- ช่วยงานพัฒนาหลักสูตร ปิด/ปรับปรุงหลักสูตร
- ช่วยงานการรับเข้านักศึกษา ระบบ Admission และ รับตรง
- ช่วยงานประเมินผลการสอนอาจารย์
- ดูแลเรื่องส่งนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้าสอบ TU-GET
- ดูแลเรื่องการอบรมภาษาอังกฤษให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3

 

 

ชื่อ : นางสาวชุติมา ญาณะ (พี่ออย)
ตำแหน่ง :
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
อีเมล์ : cchutima@engr.tu.ac.th
โทร : 025643001 - 9 ต่อ 3212
ดูแลเรื่อง :
  - ตาราสอน / ตารางสอบ / การลงทะเบียน
- การจัดห้องบรรยาย / ห้องสอบ
- จดทะเบียนล่าช้ากรณีพิเศษ
- จดทะเบียนข้ามสถาบัน
- จดทะเบียนข้ามโครงการ

ชื่อ : นายธนภัทร ยาวะโนภาส (พี่กิ่ง)
ตำแหน่ง :
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
อีเมล์ : ythannap@engr.tu.ac.th
โทร : 025643001 - 9 ต่อ 3012
ดูแลเรื่อง :
  - แจ้งจบการศึกษา
- พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
- เทียบโอนหน่วยกิต
- จดทะเบียนต่ำกว่าข้อบังคับฯ
- ถอนรายวิชาล่าช้ากรณีพิเศษ
- ขออนุญาตเรียน
- ลาพักการศึกษา
- คืนสถานภาพนักศึกษา
- ลาออก
   
ชื่อ : นางแสงเทียน พิกุล (พี่อ้อ)
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
อีเมล์ : psangtea@engr.tu.ac.th
โทร : 025643001 - 9 ต่อ 3113
ดูแลเรื่อง :
  - งานบัณฑิตศึกษาระดับคณะ
- ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
- รวบรวม มคอ. 3 - 7 ของคณะ
- อาจารย์ประจำหลักสูตรคณะ

ชื่อ : นางจรรยาพร พันธ์เวหา (พี่เบียร์)
ตำแหน่ง :
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
อีเมล์ : ljanyapo@engr.tu.ac.th
โทร : 025643001 - 9 ต่อ 3220

ดูแลเรื่อง :
  - รับผิดชอบโครงการหลักสูตรวิศวกรรมทางการแพทย์
- ประสานงานการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิศวกรรมทางการแพทย์
- ดูแลเว็บไซต์โครงการหลักสูตรวิศวกรรมทางการแพทย์

ชื่อ : นางสาวธันยธรณ์ ดุลกลาง (พี่กาย)
ตำแหน่ง :
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
อีเมล์ : dthanyat@engr.tu.ac.th
โทร : 025643001 - 9 ต่อ 3060

ดูแลเรื่อง :
  - รับผิดชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
- ประสานงานการเรียนการสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
- ดูแลเว็บไซต์ระดับบัณฑิตศึกษา

 

ชื่อ : นายจันทร์ชัย เต็มลักษมี (พี่หลวง)
ตำแหน่ง :
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
อีเมล์ : tchanchai@engr.tu.ac.th
โทร : 025643001 - 9 ต่อ 3014
ดูแลเรื่อง :
  - ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี
- ทุนสงเคราะห์
- ขอรับรองหลักสูตรและสถาบันการศึกษา
- กิจกรรมนักศึกษา

 

ชื่อ : นายกฤชธวัช ใจกล้า (พี่หนึ่ง)
ตำแหน่ง :
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
อีเมล์ : jkachorn@engr.tu.ac.th
โทร : 025643001 - 9 ต่อ 3236
ดูแลเรื่อง :
  - การจัดกิจกรรมของนักศึกษา
- การรับสมัครงาน
- โครงการอบรมจริยธรรม
- วินัยนักศึกษา

 

ชื่อ : นายวรเศรษฐ์ นิธิอนันต์ (พี่โต้ง)
ตำแหน่ง :
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
อีเมล์ : nworaset@engr.tu.ac.th
โทร : 025643001 - 9 ต่อ 3203
ดูแลเรื่อง :
  - ประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร
- โครงการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรม
- ส่งรายชื่อนักศึกษาเกี่ยวกับการสอบ TU-GET ผ่าน 300 คะแนน ให้กับสำนักงานทะเบียนนักศึกษา
- เก็บข้อมูลสถิติเกี่ยวกับการสอบผ่าน TU-GET ของนักศึกษา
- เก็บข้อมูลสถิติเกี่ยวกับการคงอยู่ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการปกติ
- การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานบริการฯ
- คำร้องขออนุญาตเรียน
- คำร้องขอจดทะเบียนต่ำกว่าข้อบังคับ