หลักสูตรปริญญาตรี
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566)
ขยายกรอบเวลาการเสนอหลักสูตรระดับปริญญาตรี ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566
การรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ไฟฟ้ากำลัง)
การรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ไฟฟ้าสื่อสาร)
สภาวิศวกรรับรองปริญญา ไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้าสื่อสาร
แนวทางและขั้นตอนการบริหารจัดการอาจารย์พิเศษ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ สกอ.
ปฏิทินการดำเนินงานระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 และการประเมินตนเองระดับหลักสูตรเบื้องต้นในองค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน
การปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อใช้ในปีการศึกษา 2564
แนวทางการขออนุมัติอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา โครงการปกติแบบเหมาจ่าย
การตีความสถานภาพและการถอนชื่อนักศึกษาตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนและการจัดสอบในสถานการณ์โรคโคโร่นา มธ.ฉบับที่2
การรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (อุตสาหการ)
การรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (เครื่องกล)
การรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (เคมี)
การรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (โยธา)
สภาวิศวกรรับรองปริญญา อุตสาหการ โยธา เคมี และเครื่องกล
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (สป. อว อนุมัติแล้ว)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (สป. อว อนุมัติแล้ว)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (สป.อว อนุมัติแล้ว)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (สป.อว อนุมัติแล้ว)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (สป.อว อนุมัติแล้ว)
แก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหาการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
แก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2561 (ระเบียบวาระที่ 5.5)
แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2561 ระเบียบวาระที่ 5.2 เห็นชอบหลักสูตรของคณะ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/561 ระเบียบวาระที่ 6.8
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย เคมี เครื่องกล EBM (การปรับปรุงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและประจำหลักสูตร/ผลงานอาจารย์ประจำหลักสูตร/โครงสร้างหลักสูตร
รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปส่วนที่ 2 ในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556 ของคณะศิลปศาสตร์
การรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรการศึกษา
มาตรฐานและประกันคุณภาพการดำเนินงานสหกิจศึกษา
การรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรการศึกษา
ขอแจ้งมติคณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์แนวทางการจัดการศึกษาและการเทียบโอนหน่วยกิตวิชา ฝึกงาน
มติคณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์แนวทางการจัดการศึกษาและการเทียบโอนหน่วยกิตวิชา Internship
ข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือและวารสารทางด้านวิทยาศาสตร์ (หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) สกอ.รับทราบเรียบร้อยแล้ว
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) สกอ.รับทราบเรียบร้อยแล้ว
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) สกอ.รับทราบเรียบร้อยแล้ว
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) สกอ.รับทราบเรียบร้อยแล้ว
ข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือและวารสาร ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) สกอ.รับทราบเรียบร้อยแล้ว
แบบสอบถามเกี่ยวกับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา.............(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561)
แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า อุตสาหการ โยธา เคมี เครื่องกล และคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) แก้ไขล่าสุด
รายงานความพึงพอใจของบัณฑิตที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รุ่นปีการศึกษา 2557
ปรับปรุงแก้ขหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า (ได้รับการอนุมัติจาก สกอ.)
แบบรายงานการปรับปรุงหลักสูตร
นโยบายการปรับปรุงหลักสูตรแบบกระทบโครงสร้าง ที่จะใช้ในปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) แก้ไขล่าสุด
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) แก้ไขล่าสุด
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) แก้ไขล่าสุด
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) แก้ไขล่าสุด
การรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
การรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
การรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
การรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (กลุ่มวิชาไฟฟ้าสื่อสาร) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
การรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (กลุ่มวิชาไฟฟ้ากำลัง) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
การรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสุตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
เอกสารการรับรองหลักสูตร กว.วศ.เครื่องกล-หลักสูตร52
เอกสารการรับรองหลักสูตร กว.วศ.เคมี-หลักสูตร52
เอกสารการรับรองหลักสูตร กว.โยธา-หลักสูตร52
เอกสารการรับรองหลักสูตร กว.อุตสาหการ-หลักสูตร52
เอกสารการรับรองหลักสูตร กว.ไฟฟ้าสื่อสาร-หลักสูตร52 (สำหรับผู้เข้าศึกษารหัส52-55)
เอกสารการรับรองหลักสูตร กว.ไฟฟ้ากำลัง-หลักสูตร52 (สำหรับผู้เข้าศึกษารหัส52-55)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552)