หัวข้อข่าว ขอเชิญชวนนักศึกษา ป.ตรี เขียนบทความส่งเข้าประกวดชิงรางวัลทุนภูมิพล ในหัวข้อ "การปฏิรูปการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำรัสของในหลวงรัชการที่ ๙" มีเงินรางวัลสูงสุด ๘๐๐๐ บาท ภายใน 30 ส.ค.2560
รายละเอียด สงผลงานที่งานบริการและให้คำปรึกษา (อาคารศูนย์การเรียนรู)กองกิจการนักศึกษา 02564-2921
ความสำคัญ ทั่วไป