หัวข้อข่าว เชิญชวนนักศึกษาส่งผลงานออกแบบมาสคอต ในโครงการประกวดออกแบบ Mascot สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ภายใน 31 ส.ค.2560 นี้
รายละเอียด ตามรายละเอียดแนบ
ความสำคัญ ทั่วไป