หัวข้อข่าว ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันอากาศยานไร้คนขับ กรณีดับเพลิง
รายละเอียด ตามรายละเอียดแนบ
ความสำคัญ ทั่วไป