หัวข้อข่าว เชิญชวนนักศึกษาส่งผลงานประกวดออกแบบ สิ่งประดิษฐป้อมยามอัจฉริยะเคลื่อนที่ ชิงทุนการศึกษารวมกว่า 100,000 บาท ส่งผลงาน Drawing วันนี้ถึง 10 ก.ย.2560
รายละเอียด ตามรายละเอียดแนบ
ความสำคัญ ทั่วไป