หัวข้อข่าว การจัดเก็บค่าธรรมเนียมวิชาที่ใช้อุปกรณ์การศึกษา และ/หรือห้องปฏิบัติการในหลักสูตรปริญญาตรี (โครงการพิเศษ)
รายละเอียด หลักสูตรวารสารบัณฑิต สาขาวิชาสื่อศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ของคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน จำนวน 8 วิชา ได้เปลี่ยนแปลงการจัดเก็บค่าธรรมเนียม (ตามเอกสารแนบ)
ความสำคัญ ทั่วไป