หัวข้อข่าว ขอความอนุเคราะห์นักศึกษาตอบแบบสอบถาม เพื่อการสำรวจความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกฏหมายลิขสิทธิ์ในด้านสิทธิที่เป็นธรรม
รายละเอียด สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ริเริ่มการสำรวจสถานภาพปัจจุบันของความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายลิขสิทธิ์ในด้านสิทธิที่เป็นธรรม (Fair use) เพื่อการเรียนการสอนของผู้สอนและผู้เรียนในสถาบันการศึกษาในประเทศไทย เพื่อศึกษาว่าผู้สอนและผู้เรียนในสถาบันการศึกษาในประเทศมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายลิขสิทธิ์ ในด้านสิทธิที่เป็นธรรม เพื่อการเรียนการสอนอย่างไร ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศสตร์และเทคโนโลยี จึงขอความอนุเคราะห์นการเผยแพร่และให้ข้อมูลให้แก่อาจารย์และนักศึกษา ผ่านแบบสอบถามออนไลน์ที่ http://survey.technology.in.th/index.php?sid=26824 ภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2562
ความสำคัญ ทั่วไป