หัวข้อข่าว ขยายเวลาการยื่นผลคะแนน เพื่อขอยกเว้นการเรียนรายวิชา ด้านทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ และด้านการคิด อ่าน เขียนอย่างมีวิจารณญาณ สำหรับนักศึกษาเข้าใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562
รายละเอียด ตามที่ ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ประกาศเรื่องกำหนดวัน และเวลาการยื่นผลคะแนน เพื่อขอยกเว้นการเรียนรายวิชาด้านทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ และด้านการคิด อ่าน เขียนอย่างมีวิจารณาณ สำหรับนักศึกษาเข้าใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562
ความสำคัญ ทั่วไป