หัวข้อข่าว รับสมัครทุนการศึกษามูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย ปีการศึกษา 2562 จำนวน 5 ทุน ๆ ละ 20,000 บาท ชั้นปี 2 GPA 2.5 ขึ้นไปในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า,เครื่องกล,อุตสาหการ,คอมพิวเตอร์ สมัครภายใน 31 ก.ค.2562
รายละเอียด ตามรายละเอียดแนบ
ความสำคัญ ทั่วไป