หัวข้อข่าว โครงการอบรมสัมมนา Active learning และ Engineering GREATS ประจำปี 2561
รายละเอียด Active learning ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดามพ์เมษ บุณยะเวศ รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเรียนการสอน เรื่อง “Instructors’ Role in Active Learning” สำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน ในวันที่ 27 มิถุนายน 2562 โดยมี อาจารย์ ดร.จุลพจน์ จิรวัชรเดช รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นวิทยากรบรรยาย Engineering GREATS รองศาสตราจารย์ ดร.ธีร เจียศิริพงษ์กุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเรียนการสอน เรื่องความรู้เกี่ยวกับ “Engineering GREATS” ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.พิสุทธิ์ ขุมทรัพย์ จากสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) เป็นวิทยากรบรรยาย
ความสำคัญ ทั่วไป