หัวข้อข่าว เครือเจริญโภคภัณฑ์ เปิดรับสมัครทุน ประเภทต่อเนื่อง ปีการศึกษา 2562 ทุนละ 30,000 บาท สำหรับนักศึกษาชั้นปี 2 มีGPA ไม่ต่ำกว่า 2.75 ในชั้นปี 1
รายละเอียด ตามรายละเอียดแนบ
ความสำคัญ ทั่วไป