หัวข้อข่าว บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัคร โปรแกรมเมอร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตราและเจ้าหน้าที่ แผนกบริหารระบบสารสนเทศ (ส่วนกลาง) สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
รายละเอียด ตามรายละเอียดแนบ
ความสำคัญ ทั่วไป