หัวข้อข่าว บริษัท ฟูจิคูระ ฯ มีความประสงค์มอบทุนการศึกษาให้สำหรับนักศึกษาชั้นปี 3 ทุกสาขาวิชา ยกเว้นโยธา และมี GPA 2.75 ขึ้นไปทุกภาคการศึกษา/ แบบต่อเนื่อง 2 ปี จำนวน 75,000 บาทต่อปี (รวม 150,000 ) มีเงือนไขทำสัญญา ฯ เข้าทำงานกับบริษัทฯ เป็นระยะเวลา 2 ปี
รายละเอียด ตามเอกสารแนบ
ความสำคัญ ทั่วไป