หัวข้อข่าว การจัดเก็บค่าธรรมเนียมวิชาที่ใช้อุปกรณ์การศึกษา/หรือห้องปฏิบัติการในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (โครงการปกต)
รายละเอียด หลักสูตรศิลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเยอรมัน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) ของคณะศิลปศาสตร์ จำนวน 2 วิชา
ความสำคัญ ทั่วไป