หัวข้อข่าว ประชาสัมพันธ์ไลน์ผู้สอนวิชามธ.104 ภาค 1/2563
รายละเอียด ด้วยสาขาวิชาภาษาไทย ขอความอนุเคราะห์ช่วยประชาสัมพันธ์กลุ่มไลน์ผู้สอนวิชามธ.104 เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้ทราบช่องทางในการติดต่อผู้สอนและเรียนออนไลน์ต่อไป
ความสำคัญ ด่วนมาก