หัวข้อข่าว เรียนเชิญเข้าร่วมงานและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรม "ปัญญาธรรมศาสตร์ The Musical Grooming Responsible Global Citizen 2020"
รายละเอียด ด้วย ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 เพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาเข้าสุ่ศตวรรษที่ 21 และกำหนดคุณลักษณะนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้มี 6 คุณลักษณะ GREATS ภายใต้กิจกรรม วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563 รอบที่ 1 เวลา 10.00 น. และรอบที่ 2 เวลา 14.00 น. ณ หอประชุมอาคารกิติยาคาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ความสำคัญ ทั่วไป