หัวข้อข่าว ทุนธนาคารแห่งประเทศไทย รับสมัครทุนสำหรับนักศึกษา ชั้นปี 2 - ปี 4 ประจำปี 2563 มีผลเรียนดี มีGPA 3.00 ขึ้นไป คุณสมบัติ มีคุณธรรม ศีลธรรม ความประพฤติดี และทำกิจกรรมเพื่อสังคม จำนวน 1 ทุน ทุนละ ๆ 50,000 บาท ภายใน 30 ก.ย.2563
รายละเอียด ตามรายละเอียดแนบ
ความสำคัญ ทั่วไป