หัวข้อข่าว แจ้งผลประโยชน์กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็ผู้รับความคุัมครองอุบัติเหตุแก่นักศึกษาฯ
รายละเอียด ตามรายละเอียดแนบ
ความสำคัญ ทั่วไป