หัวข้อข่าว รับสมัครทุนการศึกษาธนาไทยพาณิชย์ เป็นทุนต่อเนื่องจนจบการศึกษา สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาคปกติ มี GPA ไม่ต่ำ 3.00 ในชั้นม.ปลาย
รายละเอียด ตามเอกสารแนบ
ความสำคัญ ทั่วไป