หัวข้อข่าว บริษัท ทีพีไอ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) รับสมัครบุคลากรที่จบการศึกษา ในสาขาวิศวกรรมเคมี วิศวกรรมอุตสาหการ หรือวิศวกรรมสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ติดต่อฝ่ายบุคคล 0-2213-1039 ต่อ 12147
รายละเอียด ตามเอกสารแนบ
ความสำคัญ ทั่วไป