หัวข้อข่าว การจัดเก็บค่าธรรมเนียมวิชาที่ใช้อุปกรณ์การศึกษาและ/ห้องปฏิบัติการ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (โครงการปกติ) ของคณะสังสงเคราะห์ศาสตร์
รายละเอียด มหาวิทยาลัยเห็นสมควรให้มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมวิชาที่ใช้ห้องปฏิบัติการและ/หรืออุปกรณ์การศึกษาสำหรับรายวิชาในหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) ของคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (โครงการปกติ) จำนวน 32 วิชา
ความสำคัญ ทั่วไป