หัวข้อข่าว ขอแก้ไขวิชาบังคับก่อน อช.172 ภาษาเกาหลี 2 ในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566)
รายละเอียด ด้วย คณะศิลปศาสตร์ประสงค์ขอแก้ไขวิชาบังคับก่่อน อช.172 ภาษาเกาหลี 2 ในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566) เพื่อความถูกต้องของข้อมูลในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566) ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้กับนักศึกษาที่ใช้หลักสูตรฯ ฉบับ พ.ศ. 2566 ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกาา 2566 เป็นต้นไป
ความสำคัญ ทั่วไป