หัวข้อข่าว ขออนุมัติบรรจุรายวิชาใหม่ในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
รายละเอียด ด้วย คณะศิลปศาสตร์ ประสงค์ขอบรรจุรายวิชาใหม่ในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) เพื่อส่งเสริมการผลิตบัณฑิตที่รู้รอบด้านภายใต้การเรียนการสอนในเชิงบูรณาการที่มุ่งให้ความสำคัญกับศักยภาพในเชิงวิชาการของนักศึกษาด้วยการพัฒนาผลงานวิชาการและงานวิจัยที่มีคุณภาพ ทั้งในด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาธารณสุขศาสตร์ เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก และสังคมในยุคปัจจุบัน ในการนี้ ฝ่ายวิชาการ จึงขออนุมัติเพิ่มรายวิชา ในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ส่วนที่ 2 หมวดสังคมศาสตร์ จำนวน 5 รายวิชา (ตามเอกสารแนบท้าย) ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้กับนักศึกษาที่ใช้หลักสูตรฯ ฉบับ พ.ศ. 2561 ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 เป็นต้นไป ซึ่งการบรรจุรายวิชาในหลักสูตรวิชาศึกาาทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ถือเป็นการแก้ไขหลักสูตรเล็กน้อยไม่กระทบโครงสร้างและองค์ประกอบของหลักสูตร
ความสำคัญ ทั่วไป