หัวข้อข่าว รับสมัครทุนการศึกษา เอ็กซอนโมบิล สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี ทุนละ 20,000 บาท ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ได้แก่ วิศวกรรมเครื่องกล ไฟฟ้า เคมี คอมพิวเตอร์ ฯลฯ จำนวน 20 ทุน สำหรับนักศึกษาในชั้นปี 2 และชั้นปี 3 สมัครก่อนวันที่ 10 พ.ย.2566
รายละเอียด ตามรายละเอียดแนบ
ความสำคัญ ทั่วไป