หัวข้อข่าว แจ้งเพิ่อทราบ ประกาศฝ่ายวิชาการ มธ. เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการยกเว้นการศึกษาวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับที่ 6)
รายละเอียด ฝ่ายวิชาการได้แจ้งให้สำนักงานทะเบียนนักศึกษาดำเนินการบันทึก ACC ในรายวิชาที่นักศึกษาได้รับการยกเว้นการศึกษาไว้ในระเบียนของนักศึกษา จึงขอให้นักศึกษาติดตามตรวจสอบจากระบบบริการทางการศึกษาของสำนักงานทะเบียนนักศึกษาอีกครั้ง โดยคาดว่าสำนักงานทะเบียนนักศึกษาจะบันทึกแล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับจากวันที่ประกาศ
ความสำคัญ ทั่วไป