หัวข้อข่าว ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมวิชาที่ใช้อุปกรณ์การศึกษาและ/หรือห้องปฏิบัติการในหลักูตรระดับปริญญาตรี (โครงการปกติ)
รายละเอียด บัดนี้ มหาวิทยาลัยเห็นสมควรได้มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมวิชาที่ใช้ห้องปฏิบัติการและ/หรืออุปกรณ์การศึกษาสำหรับรายวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของคณะศิลปศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะศิลปกรรมศาสตร์ และคณะสาธารณสุขศาสตร์ รวมทั้งสิ้น 743 วิชา
ความสำคัญ ทั่วไป