หัวข้อข่าว บริษัท โกลเบิล เคมีเคิล จำกัด ประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตสารเคมีที่ใช้ในอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครงานตำแหน่ง Chemical Engineer ตามรายละเอียดแนบ
รายละเอียด ตามเอกสารแนบ
ความสำคัญ ทั่วไป