หัวข้อข่าว ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเสวนาแรงบันดาลใจในการสร้างนวัตกรรมภายใต้โครงการ PTTEP Teenergy ปีที่ 9 เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนตระหนักถึงความสำคัญและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทางทะเล โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 ม.ค.2566
รายละเอียด ตามรายละเอียดแนบ
ความสำคัญ ทั่วไป