หัวข้อข่าว สำนักงาน ก.พ.รับสมัครบุคคลคัดเลือกเพื่อรับทุนรัฐบาล ฯ จำนวน 7 ทุน รอบที่ 1 รับสมัครถึง 31 ม.ค.67 จำนวน 3 ทุน และรอบที่ 2 ตั้งแต่ 2 เมษายน 67- 20 มิ.ย.2567 จำนวน 7 ทุน ผู้สิทธิ มึคุณสมบัติ สำเร็จการศึกษาปริญาตรี หรือกำลังศึกษาชั้นปีสุดท้าย ฯลฯ
รายละเอียด ตามรายละเอียดแนบ
ความสำคัญ ทั่วไป