หัวข้อข่าว ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมวิชาที่ใช้อุปกรณ์การศึกษาและ/หรือห้องปฏิบัติการ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (โครงการปกติ)
รายละเอียด มหาวิทยาลัยเห็นสมควรให้มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมวิชาที่ใช้ห้องปฏิบัติการและ/หรืออุปกรณ์การศึกษา สำหรับรายวิชาในหลักสูตรวารสารศาสตรบัณฑิต (หลักสุตรปรับปรุง พ.ศ. 2566) ของคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน จำนวน 38 วิชา
ความสำคัญ ทั่วไป