หัวข้อข่าว ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท - เอก) หลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม หลักสูตร 2 ปีและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ดร.) สาขาวิชาการการจัดการงานวิศวกรรม (หลักสูตร 3 ปี) รอบที่ 1 ถึง 23 ก.พ.2567 และรอบ 2 ตั้งแต่ 1 มี.ค. - 2 พ.ค.2567
รายละเอียด ตามรายละเอียดแนบ
ความสำคัญ ทั่วไป