หัวข้อข่าว บริษัท ไมนฮาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน ชั้นปี 3 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า /สาขาวิศวกรรมโยธา มีค่าตอบแทนในอัตราเดือนละ 5,000 บาท เปิดรับสมัคร ถึง 10 มีนาคม 2567
รายละเอียด ตามรายละเอียดแนบ
ความสำคัญ ทั่วไป