หัวข้อข่าว NHK รับสมัครทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2567 ทุนละ 20,000 บาทต่อปี เป็นทุนต่อเนื่องจนจบการศึกษา สำหรับนักศึกษา รหัส 66 ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า, อุตสาหการ, เครื่องกล, คอมพิวเตอร์
รายละเอียด ตามรายละเอียดแนบ
ความสำคัญ ทั่วไป