หัวข้อข่าว ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมประกวดการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก
รายละเอียด ตามที่ กระทรวง อว. ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากรพะราชดำริ ครั้งที่ 13 (2566-2567) ภายใต้หัวข้อ "หญ้าแฝกใต้ร่มพระบารมี สร้างดินดี น้ำยั่งยืน" ประเภทส่งเสริมหัตถกรรมผลิตภัณฑ์จากใบหญ้าแฝก เชิญชวนให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด นั้น ในการนี้ กองบริหารศูนย์รังสิต จึงขอประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษา และบุคลากรที่มีความสนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดดังกล่าว โดยผู้เข้าร่วมประกวดสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ - 31 มีนาคม 2567
ความสำคัญ ทั่วไป