ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ระดับปริญญาตรี
เกณฑ์การจัดการเรียนวิชาด้านทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ และด้านการคิด อ่านเขียนอย่างมีวิจารณญาณ สำหรับนักศึกษาเข้าใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561
การยกเลิกการทดสอบสมรรถนะ (TCTC) สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561
แนวปฎิบัติการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปสำหรับโครงการพิเศษ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การลงทะเบียนเรียนข้ามหลักสูตรและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบัน จำนวน 2 ฉบับ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตามเรื่องกรณีพิเศษ (หนังสือจากสำนักงานทะเบียนนักศึกษา ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล)
หลักเกณฑ์การขอเทียบโอนวิชานักศึกษาที่ไปศึกษาสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ
หลักการให้เหตุผลของการลาพักการศึกษาที่มีเหตุอันควรสำหรับประกอบการพิจารณาอนุมัติ
เงื่อนไขเพิ่มเติมจดทะเบียนข้ามมหาวิทยาลัย
ประกาศหลักเกณฑ์การจดทะเบียนข้ามโครงการและข้ามสถาบัน
แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้้งที่ 5/2560 ระเบียบ วาระที่ 5.4 17 พ.ค.2560
หลักการและแนวทางการเทียบโอนรายวิชา
ประกาศ เรื่อง แนวทางการจัดกิจกรรมรับนักศึกษาใหม่
ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยวิชาพืันฐานทางวิทยาศาสตร์ วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม และวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม ที่สภาวิศวกรจะให้การรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร และวุฒิบัตร ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2558
ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การย้ายเข้าศึกษาในภาคปกติของคณะวิศวกรรมศาสตร์
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการเรียกเก็บเงินจากนักศึกษาชั้นปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2555
ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การกักตัวนักศึกษาสอบ
ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การขอทบทวนผลการศึกษา
ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่องหลักเกณฑ์การถอนรายวิชาล่าช้ากรณีพิเศษ
ระเบียบคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการสอบ พ.ศ. 2558