ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ระดับปริญญาตรี
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรือง หลักเกณฑ์การยกเว้นการศึกษาวิชาศึกษาทั่วไป ส่วนที่ 1
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่องเกณฑ์การจัดการเรียนวิชาด้านทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ และด้านการคิด อ่าน เขียนอย่างมีวิจารณญาณ สำหรับนักศึกษาเข้าใหม่ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2562
แจ้งแนวทางปฏิบัติในการเทียบโอนรายวิชาและหน่วยกิตให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ลาออกก่อนมหาวิทยาลัยประกาศผลการศึกษา
ประกาศขยายระยะเวลาในการสำเร็จการศึกษารุ่น COVID19
หลักเกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของนักศึกษาระดับปริญญาตรี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
การลงทะเบียนวิชาโครงงาน/การวิจัย/สหกิจศึกษา โดยไม่ผ่านพื้นความรู้ของรายวิชา
การจัดเก็บค่าะรรมเนียมการยื่นคำร้องการขอเปิดรายวิชากรณีพิเศษ ระดับปริญญาตรี
ขอแจ้งการปฏิบัติงานกรณีถอนชื่อไม่จดทะเบียนศึกษารายวิชา ระดับปริญญาตรี ตามข้อบังคับ
หลักเกณฑ์การเทียบผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ของผู้ที่จบการศึกษาจากต่างประเทศ ที่จะเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2562
หลักเกณฑ์การเทียบผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ของผู้ที่จบการศึกษาจากต่างประเทศ ที่จะเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2562
ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. เรื่องทุนการศึกษามอบแก่นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (โครงการปกติทุกสาขา) สำหรับนักศึกษารับเข้า ปีการศึกษา 2563 (ประเภททุนเรียนดี TCAS รอบที่ 1 Portfolio เท่านั้น)
เกณฑ์การจัดการเรียนวิชาด้านทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ และด้านการคิด อ่าน เขียนอย่างมีวิจารณญาณ สำหรับนักศึกษาเข้าใหม่ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2562
ขอบันทึกผลการสอบวัดมาตรฐานความรู้ เมื่อนักศึกษาผ่านภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์การสำเร็จการศึกษาเป็นภาษาไทยลงใน Transcript ของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการยื่นคำร้องการขอเปิดรายวิชากรณีพิเศษ ระดับปริญญาตรี (ทุกหลักสูตรและประเภทโครงการ)
หลักเกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของนักศึกษาระดับปริญญาตรี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ทุกโครงการ /หนังสือขอตวามอนุเคราะห์สำนักงานทะเบียนนักศึกษาโปรดระบุผลการสอบวัดมาตรฐานความรู้
สภาวิศวกร รับรองปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
หลักเกณฑ์การให้รางวัลเรียนดี "ทุนภูมิพล"
แนวปฏิบัติการพิจารณาเรื่องลาออก/ถอนชื่อ
คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2562
หลักเกณ์การย้ายเข้าศึกษาในภาคปกติของคณะวิศวกรรมศาสตร์
หลักเกณฑ์การย้ายสาขาวิชาของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาคปกติ
ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. เรื่อง หลักเกณฑ์การย้ายสาขาวิชาของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาคปกติ
ขออนุมัติแก้ไขเล็กน้อยหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 โดยไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร
การทดแทนวิชาในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป 2556/2558 กับวิชาในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป 2561
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561
ประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษาเรื่อง แนวทางการนำมาตรฐานการอุดมศึกษาสู่การปฏิบัติ พ.ศ. 2561
กำหนดส่งผลสอบไล่รายวิชาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ผลบังคับใช้นับตั้งแต่ภาค 2/2561 เป็นต้นไป
ประกาศ มธ. เรื่อง หลักเกณฑ์การขอเทียบโอนรายวิชาและหน่วยกิตหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต กรณีนักศึกษาเข้ามาศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ทุกหลักสูตรและประเภทโครงการ)
ประกาศ มธ. เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมวิชาที่ใช้อุปกรณ์การศึกษาและ/หรือห้องปฏิบัติการในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (โครงการปกติ) (ฉบับที่ 6/2561โครงการพิเศษ (ฉบับที่ 7/2561))
ค่าธรรมเนียมอุปกรณ์ของโครงการ TEP-TEPE หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561
นโยบายการใช้ห้องเรียน Active Learning ห้อง 207 และ 208 ณ อาคารบรรยายรวม 1
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2561 ระเบียบวาระที่ 6.8 อัตราค่าธรรมเนียม สาขาวิชาวศวกรรมเทคโนโลยียานยนต์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) คณะวิศวกรรมศาสตร์
คู่มือนักศึกษาชั้นปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561
การทดแทนวิชาในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป 2556/2558 กับ วิชาในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป 2561
ประกาศ มธ.ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษและสมรรถนะ GEEATS พ.ศ. 2561
เกณฑ์การจัดการเรียนวิชาด้านทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ และด้านการคิด อ่านเขียนอย่างมีวิจารณญาณ สำหรับนักศึกษาเข้าใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561
การยกเลิกการทดสอบสมรรถนะ (TCTC) สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561
แนวปฎิบัติการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปสำหรับโครงการพิเศษ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การลงทะเบียนเรียนข้ามหลักสูตรและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบัน จำนวน 2 ฉบับ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตามเรื่องกรณีพิเศษ (หนังสือจากสำนักงานทะเบียนนักศึกษา ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล)
หลักเกณฑ์การขอเทียบโอนวิชานักศึกษาที่ไปศึกษาสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ
หลักการให้เหตุผลของการลาพักการศึกษาที่มีเหตุอันควรสำหรับประกอบการพิจารณาอนุมัติ
เงื่อนไขเพิ่มเติมจดทะเบียนข้ามมหาวิทยาลัย
ประกาศหลักเกณฑ์การจดทะเบียนข้ามโครงการและข้ามสถาบัน
แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้้งที่ 5/2560 ระเบียบ วาระที่ 5.4 17 พ.ค.2560
หลักการและแนวทางการเทียบโอนรายวิชา
ประกาศ เรื่อง แนวทางการจัดกิจกรรมรับนักศึกษาใหม่
ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยวิชาพืันฐานทางวิทยาศาสตร์ วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม และวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม ที่สภาวิศวกรจะให้การรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร และวุฒิบัตร ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2558
ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การย้ายเข้าศึกษาในภาคปกติของคณะวิศวกรรมศาสตร์
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการเรียกเก็บเงินจากนักศึกษาชั้นปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2555
ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การกักตัวนักศึกษาสอบ
ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การขอทบทวนผลการศึกษา
ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่องหลักเกณฑ์การถอนรายวิชาล่าช้ากรณีพิเศษ
ระเบียบคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการสอบ พ.ศ. 2558