ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ระดับปริญญาตรี
ประกาศแนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ และรูปแบบผสมผสาน ไฮบริค
ขออนุมัติการเรียนข้ามหลักสูตร โดยขอยกเว้นไม่ต้องรอเรียนในชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตรเป็นกรณีพิเศษ
ระเบียบคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการสอบ พ.ศ. 2566
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมวิชาที่ใช้อุปกรณ์การศึกษา/หรือห้องปฏิบัติการ ในหลักสูตรปริญญาตรี (โครงการพิเศษ)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายวิชาเทียบโอนรายวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตร พ.ศ. พ.ศ.2566 (คณะศิลปศาสตร์)
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมอุปกรณ์รายวิชา ของโครงการพิเศษ (ภาษาไทย) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2566
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมอุปกรณ์ โครงการปกติ ของหลักสูตรปรับปรุง 2566
ขอส่งประกาศสถาบันภาษา เรื่อง การเทียบโอนรายวิชาและหน่วยกิตของรายวิชา สษ.105 (EL105) ในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566)
หลักเกณฑ์และวิธีการเทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย หรือการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ พ.ศ. 2565 (ทุกหลักสูตรและประเภทโครงการ)
แจ้งกำหนดการส่งผลสอบ มาตรการและแนวปฏิบัติในการพิจารณารายวิชาที่ส่งผลสอบไล่ล่าช้า
ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง ทุนการศึกษาฯ สำหรับนักศึกษารับเข้า ปีการศึกษา 2566 (ประเภททุนแรกเข้าเรียนดี TCAS รอบที่ 1 Portfolio เท่านั้น)
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การยื่นผลการสอบสมรรถนะแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อขอยกเว้นการเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกระดับชั้น
คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2565 (4 ต.ค.2565)
คู่มือนักศึกษา 2565
คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2565
ประกาศ มธ. เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนสำหรับปีการศึกษา 2565 (ฉบับที่3)
ขยายระยะเวลาเรียน พ.ศ.2565 ช่วงโควิด
ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์
ประกาศ มธ.เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบการศึกษาตามอัธยาศัย
กำหนดวันยื่นผลตะแนน มธ.104 และ มธ.105
คู่มือนักศึกษา 2564
ประกาศมธ. เรื่องอัตราค่าธรรมเนียมการเทียบโอนความรู้และการให้หนน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย หรือการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ พ.ศ. 2565 และอัตราเงินนําส่งค่าธรรมเนียมฯ
คู่มือนักศึกษา 2564
ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง ทนการศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการปกติทุกสาขา รอบ 1.2 ประจำปี 2565
แก้ไขประกาศการเทียบโอนหน่วยกิตและรายวิชา (มีผลบังคับใช้กับนักศึกษารุ่นปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป)
ประกาศ เรื่อง ส่วนลดค่าธรรมเนียมโครงการพิเศษ
แก้ไขประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่องเทียบโอนรายวิชาและหน่วยกิต
ประกาศการช่วยเหลือค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมในภาคการศึกษาที่ 1/2564
ข้อบังคับ มธ.ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ.2564
การยื่นผลคะแนนสมรรถนะGREATS และคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET (CBT).
การกำหนดการยื่นผลคะแนน เพื่อขอยกเว้นการเรียนรายวิชาวิชาศึกษาทั่วไปส่วนที่ 1 สำหรับนักศึกษาเข้าเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2564
หลักเกณฑ์และมาตรการในการแก้ไขคะแนนหรือเกรด(ทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
หลักเกณฑ์การย้ายสาขาวิชาของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ (โครงการปกติ) ยกเว้นสาขาวิชาวิศวกรรมเทคโนโลยียานยนต์
ประกาศ เรื่อง กำหนดวันและเวลาการยื่นผลคะแนน เพื่อขอยกเว้นการเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปส่วนที่ 1 สำหรับนักศึกษาเข้าใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564
ทุนการศึกษามอบแก่นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (โครงการปกติทุกสาขา) สำหรับนักศึกษารับเข้า ปีการศึกษา 2564 (ประเภททุนเรียนดี TCAS รอบที่ 1 Portfolio เท่านั้น)
ประกาศ มธ. การลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม่ผ่านเงื่อนไขของรายวิชา
หลักเกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของนักศึกษาระดับปริญญาตรี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) (ทุกโครงการ)
ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง ค่าธรรมเนียมคำร้องการเปิดรายวิชากรณีพิเศษ (ทุกหลักสูตรโครงการพิเศษ) (ฉบับใหม่)
คู่มือนักศึกษา 2563
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรือง หลักเกณฑ์การยกเว้นการศึกษาวิชาศึกษาทั่วไป ส่วนที่ 1
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่องเกณฑ์การจัดการเรียนวิชาด้านทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ และด้านการคิด อ่าน เขียนอย่างมีวิจารณญาณ สำหรับนักศึกษาเข้าใหม่ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2562
แจ้งแนวทางปฏิบัติในการเทียบโอนรายวิชาและหน่วยกิตให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ลาออกก่อนมหาวิทยาลัยประกาศผลการศึกษา
ประกาศขยายระยะเวลาในการสำเร็จการศึกษารุ่น COVID19
หลักเกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของนักศึกษาระดับปริญญาตรี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
การลงทะเบียนวิชาโครงงาน/การวิจัย/สหกิจศึกษา โดยไม่ผ่านพื้นความรู้ของรายวิชา
การจัดเก็บค่าะรรมเนียมการยื่นคำร้องการขอเปิดรายวิชากรณีพิเศษ ระดับปริญญาตรี
ขอแจ้งการปฏิบัติงานกรณีถอนชื่อไม่จดทะเบียนศึกษารายวิชา ระดับปริญญาตรี ตามข้อบังคับ
หลักเกณฑ์การเทียบผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ของผู้ที่จบการศึกษาจากต่างประเทศ ที่จะเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2562
หลักเกณฑ์การเทียบผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ของผู้ที่จบการศึกษาจากต่างประเทศ ที่จะเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2562
ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. เรื่องทุนการศึกษามอบแก่นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (โครงการปกติทุกสาขา) สำหรับนักศึกษารับเข้า ปีการศึกษา 2563 (ประเภททุนเรียนดี TCAS รอบที่ 1 Portfolio เท่านั้น)
เกณฑ์การจัดการเรียนวิชาด้านทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ และด้านการคิด อ่าน เขียนอย่างมีวิจารณญาณ สำหรับนักศึกษาเข้าใหม่ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2562
ขอบันทึกผลการสอบวัดมาตรฐานความรู้ เมื่อนักศึกษาผ่านภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์การสำเร็จการศึกษาเป็นภาษาไทยลงใน Transcript ของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการยื่นคำร้องการขอเปิดรายวิชากรณีพิเศษ ระดับปริญญาตรี (ทุกหลักสูตรและประเภทโครงการ)
หลักเกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของนักศึกษาระดับปริญญาตรี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ทุกโครงการ /หนังสือขอตวามอนุเคราะห์สำนักงานทะเบียนนักศึกษาโปรดระบุผลการสอบวัดมาตรฐานความรู้
สภาวิศวกร รับรองปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
หลักเกณฑ์การให้รางวัลเรียนดี "ทุนภูมิพล"
แนวปฏิบัติการพิจารณาเรื่องลาออก/ถอนชื่อ
คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2562
หลักเกณ์การย้ายเข้าศึกษาในภาคปกติของคณะวิศวกรรมศาสตร์
หลักเกณฑ์การย้ายสาขาวิชาของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาคปกติ
ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. เรื่อง หลักเกณฑ์การย้ายสาขาวิชาของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาคปกติ
ขออนุมัติแก้ไขเล็กน้อยหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 โดยไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร
การทดแทนวิชาในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป 2556/2558 กับวิชาในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป 2561
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561
ประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษาเรื่อง แนวทางการนำมาตรฐานการอุดมศึกษาสู่การปฏิบัติ พ.ศ. 2561
กำหนดส่งผลสอบไล่รายวิชาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ผลบังคับใช้นับตั้งแต่ภาค 2/2561 เป็นต้นไป
ประกาศ มธ. เรื่อง หลักเกณฑ์การขอเทียบโอนรายวิชาและหน่วยกิตหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต กรณีนักศึกษาเข้ามาศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ทุกหลักสูตรและประเภทโครงการ)
ประกาศ มธ. เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมวิชาที่ใช้อุปกรณ์การศึกษาและ/หรือห้องปฏิบัติการในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (โครงการปกติ) (ฉบับที่ 6/2561โครงการพิเศษ (ฉบับที่ 7/2561))
ค่าธรรมเนียมอุปกรณ์ของโครงการ TEP-TEPE หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561
นโยบายการใช้ห้องเรียน Active Learning ห้อง 207 และ 208 ณ อาคารบรรยายรวม 1
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2561 ระเบียบวาระที่ 6.8 อัตราค่าธรรมเนียม สาขาวิชาวศวกรรมเทคโนโลยียานยนต์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) คณะวิศวกรรมศาสตร์
คู่มือนักศึกษาชั้นปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561
การทดแทนวิชาในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป 2556/2558 กับ วิชาในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป 2561
ประกาศ มธ.ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษและสมรรถนะ GEEATS พ.ศ. 2561
เกณฑ์การจัดการเรียนวิชาด้านทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ และด้านการคิด อ่านเขียนอย่างมีวิจารณญาณ สำหรับนักศึกษาเข้าใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561
การยกเลิกการทดสอบสมรรถนะ (TCTC) สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561
แนวปฎิบัติการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปสำหรับโครงการพิเศษ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การลงทะเบียนเรียนข้ามหลักสูตรและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบัน จำนวน 2 ฉบับ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตามเรื่องกรณีพิเศษ (หนังสือจากสำนักงานทะเบียนนักศึกษา ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล)
หลักเกณฑ์การขอเทียบโอนวิชานักศึกษาที่ไปศึกษาสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ
หลักการให้เหตุผลของการลาพักการศึกษาที่มีเหตุอันควรสำหรับประกอบการพิจารณาอนุมัติ
เงื่อนไขเพิ่มเติมจดทะเบียนข้ามมหาวิทยาลัย
ประกาศหลักเกณฑ์การจดทะเบียนข้ามโครงการและข้ามสถาบัน
แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้้งที่ 5/2560 ระเบียบ วาระที่ 5.4 17 พ.ค.2560
หลักการและแนวทางการเทียบโอนรายวิชา
ประกาศ เรื่อง แนวทางการจัดกิจกรรมรับนักศึกษาใหม่
ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยวิชาพืันฐานทางวิทยาศาสตร์ วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม และวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม ที่สภาวิศวกรจะให้การรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร และวุฒิบัตร ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2558
ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การย้ายเข้าศึกษาในภาคปกติของคณะวิศวกรรมศาสตร์
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการเรียกเก็บเงินจากนักศึกษาชั้นปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2555
ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การกักตัวนักศึกษาสอบ
ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การขอทบทวนผลการศึกษา
ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่องหลักเกณฑ์การถอนรายวิชาล่าช้ากรณีพิเศษ
ระเบียบคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการสอบ พ.ศ. 2558