ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
มูลนิธิ ทางสู่ฝัน ปั้นคนเก่ง รับสมัครทุนแบบเต็มจำนวน อาทิ ค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าหอพัก รวมถึงค่าครองชีพ จนจบหลักสูตร โดยครอบครัวมีรายได้รวมกันต่ำกว่า 360,000 บาทต่อปี ผลการเรียน 2.75 ขึ้นปี เปิดรับสมัครถึง 15 ก.ค.2567  27.03.2567
ประชาสัมพันธ์รับสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาโท TAIST Tokyo Tech (หลักสูตรนานาชาติ) ถึง 10 เม.ย. 2567  22.03.2567
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมประกวดการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก  08.03.2567
NHK รับสมัครทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2567 ทุนละ 20,000 บาทต่อปี เป็นทุนต่อเนื่องจนจบการศึกษา สำหรับนักศึกษา รหัส 66 ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า, อุตสาหการ, เครื่องกล, คอมพิวเตอร์  06.03.2567
บริษัท ไมนฮาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน ชั้นปี 3 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า /สาขาวิศวกรรมโยธา มีค่าตอบแทนในอัตราเดือนละ 5,000 บาท เปิดรับสมัคร ถึง 10 มีนาคม 2567  02.03.2567
บริษัท แหลมทองสหการ จำกัด รับสมัครนักศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า/อุตสาหการ/เครื่องกล/โยธา/คอมพิวเตอร์/เคมี หลายตำแหน่ง สนใจติดต่อรายละเอียดแนบ (31 ม.ค.2567  15.02.2567
ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท - เอก) หลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม หลักสูตร 2 ปีและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ดร.) สาขาวิชาการการจัดการงานวิศวกรรม (หลักสูตร 3 ปี) รอบที่ 1 ถึง 23 ก.พ.2567 และรอบ 2 ตั้งแต่ 1 มี.ค. - 2 พ.ค.2567  14.02.2567
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมวิชาที่ใช้อุปกรณ์การศึกษาและ/หรือห้องปฏิบัติการ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (โครงการปกติ)  24.01.2567
สำนักงาน ก.พ.รับสมัครบุคคลคัดเลือกเพื่อรับทุนรัฐบาล ฯ จำนวน 7 ทุน รอบที่ 1 รับสมัครถึง 31 ม.ค.67 จำนวน 3 ทุน และรอบที่ 2 ตั้งแต่ 2 เมษายน 67- 20 มิ.ย.2567 จำนวน 7 ทุน ผู้สิทธิ มึคุณสมบัติ สำเร็จการศึกษาปริญาตรี หรือกำลังศึกษาชั้นปีสุดท้าย ฯลฯ  11.01.2567
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมวิชาที่ใช้อุปกรณ์การศึกษาและ/หรือห้องปฏิบัติการในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (โครงการปกติ)   28.11.2566
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมวิชาที่ใช้อุปกรณ์การศึกษาและ/หรือห้องปฏิบัติการ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (โครงการพิเศษ)  17.11.2566
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์นักศึกษา ในการอัปเดดแอปพลิเคชัน TU Greats App  17.11.2566
มหาวิทยาลัยนิด้า รับสมัครเข้าเรียน ป.โทและ ป.เอก มีทุนการศึกษาให้  02.11.2566
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมวิชาที่ใช้อุปกรณ์การศึกษาและ/หรือห้องปฏิบัติการในหลักูตรระดับปริญญาตรี (โครงการปกติ)  26.10.2566
แจ้งเพิ่อทราบ ประกาศฝ่ายวิชาการ มธ. เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการยกเว้นการศึกษาวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับที่ 6)  20.10.2566
ขออนุมัติบรรจุรายวิชาใหม่ในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)  12.10.2566
ขอแก้ไขวิชาบังคับก่อน อช.172 ภาษาเกาหลี 2 ในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566)  12.10.2566
แจ้งผลประโยชน์กรมธรรม์ประกันอุบัติของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ซึ่งบริษัทเมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้รับความคุ้มครองฯ เริ่ม 1 ส.ค.2566-1ส.ค.2567  04.10.2566
แจ้งผลสอบ TU-GET  20.09.2566
ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลบางปะกอก รังสิต 2 รับสมัคร ตำแหน่งวิศวกรโยธา/เครื่องกล/ไฟฟ้า  19.09.2566
ประกาศ มธ. เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมวิชาที่ใช้อุปกรณ์การศึกษา/หรือห้องปฏิบัติการ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (โครงการปกติ)  12.09.2566
ประกาศ มธ. เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมวิชาที่ใช้อุปกรณ์การศึกษาและ/หรือห้องปฏิบัติการในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (โครงการปกติ)   30.08.2566
ขออนุมัติบรรจุรายวิชาใหม่ในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566)  28.08.2566
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมวิชาที่ใช้อุปกรณ์การศึกษา/หรือห้องปฏิบัติการ ในหลักสูตรปริญญาตรี (โครงการพิเศษ)  23.08.2566
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายวิชาเทียบโอนรายวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตร พ.ศ. 2566  23.08.2566
ขออนุมัติเปิดรายวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี จำนวน 2 รายวิชา  17.08.2566
ประกาศ มธ. เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมวิชาที่ใช้อุปกรณ์การศึกษาและ/หรือห้องปฏิบัติการในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (โครงการปกติ)  07.08.2566
ประกาศ มธ.การขยายระยะเวลาการศึกษาให้กับนักศึกษาอันเนื่องมาจาก การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พ.ศ.2566  07.08.2566
ตารางคำแนะนำการจดทะเบียนเรียนของนักศึกษารหัส 66  ด่วนที่สุด 05.08.2566
ขออนุมัติเพิ่มรายวิชา มธ.288 ในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566)  24.07.2566
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมวิชาที่ใช้อุปกรณ์การศึกษาและ/หรือห้องปฏิบัติการในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (โครงการปกติ) วิชาศึกษาทั่วไป  20.07.2566
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมวิชาที่ใช้อุปกรณ์การศึกษาและ/หรือห้องปฏิบัติการในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (โครงการปกติ) คณะศิลปศาสตร์  20.07.2566
ขออนุมัติบรรจุรายวิชาใหม่ในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561  19.07.2566
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมวิชาที่ใช้อุปกรณ์การศึกษาและ/หรือห้องปฏิบัติการในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (โครงการปกติ) หลักสูตรปรับปรุง 2566  19.07.2566
แบบฟอร์มขอเทียบโอนรายวิชาและหน่วยกิตของรายวิชา สษ.105 (EL105) ในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566)   18.07.2566
ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับ ทุนเรียนดี และประกาศนียบัตรรางวัลเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2565  18.07.2566
ขอส่งประกาศสถาบันภาษา เรื่อง การเทียบโอนรายวิชาและหน่วยกิตของรายวิชา สษ.105 (EL105) ในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566)  07.07.2566
ประชาสัมพันธ์การยื่นผลคะแนนสอบ TU-GET สำหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ โครงการปกติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  20.06.2566
ขออนุมัติบรรจุ และแก้ไขคำอธิบายรายวิชาในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2566)  15.06.2566
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมวิชาที่ใช้อุปกรณ์การศึกษาและ/หรือต้องปฏิบัติการในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (โครงการปกติ)   14.06.2566
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กำหนดเกณฑ์การยกเว้นไม่ต้องศึกษารายวิชา LAS101   22.05.2566
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมวิชาที่ใช้อุปกรณ์การศึกษาและ/หรือห้องปฏิบัติการในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (โครงการปกติ)   11.05.2566
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมวิชาที่ใช้อุปกรณ์การศึกษาและ/หรือห้องปฏิบัติการในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (โครงการปกติ)  11.05.2566
คณะศิลปศาสตร์ประกาศการขอยกเว้นและขั้นตอนการดำเนินการเพื่อขอยกเว้นวิชาภาษาอังกฤษ (EG)  25.04.2566
ประกาศ มธ. เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมวิชาที่ใช้อุปกรณ์การศึกษาและ/หรือห้องปฏิบัติการในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (โครงการปกติ)   20.04.2566
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการสัมมนาสำหรับนักศึกษา  14.03.2566
ประกาศคณะศิลปศาสตร์   13.03.2566
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดหลักสูตรวิชาโทสาขาทักษะผู้ประกอบการดิจิทัล  10.02.2566
ขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูล ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มีค่าตอบแทน)  31.01.2566
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมวิชาที่ใช้อุปกรณ์การศึกษาและ/หรือห้องปฏิบัติการในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (โครงการปกติ)  22.12.2565
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการเพิ่มศักยภาพและมาตรฐานบุคลากรอุดมศึกษา : บ่มเพาะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม  22.12.2565
ประกาศฝ่ายวิชาการ เรื่อง หลักเกณฑ์การยื่นผลการสอบสมรรถนะแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อขอยกเว้นการเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุุกระดับชั้น  03.11.2565
รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการยกเว้นการเรียนวิชาศึกษาทั่วไปส่วนที่ 1 (ฉบับที่5)  02.11.2565
ประกาศฝ่ายวิชาการ มธ. เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการยกเว้นการศึกษาวิชาศึกษาทั่วไปส่วนที่ 1 (ฉบับที่ 5)  01.11.2565
ขออนุมัติเพิ่มรายวิชา อช.185 186 187 และ อช.188 ในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561  26.10.2565
ขออนุมัติเพิ่มรายวิชา อช.185 อช.186 อช.187 และ อช.188 ในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561  29.09.2565
ประชาสัมพันธ์การสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ (TU-GET)   11.08.2565
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมวิชาที่ใช้อุปกรณ์การศึกษาและ/หรือห้องปฏิบัติการในหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาศาสตร์   12.07.2565
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมวิชาที่ใช้อุปกรณ์การศึกษาและ/หรือห้องปฏิบัติการในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (โครงการพิเศษ)   22.06.2565
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดวิชา มธ.234 และ มธ.309  22.06.2565
ขออนุมัติเพิ่มรายวิชา อช.127 อช.201 อช.287 ในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561  22.06.2565
อัคราค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมทางธุรกิจ และหลักสูตรปริญญาโท  23.05.2565
ประกาศ ค่าธรรมเนียมค่าอุปกรณ์การศึกษาของ คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์  11.01.2565
หนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง  ด่วนมาก 20.12.2564
W ไม่สำเร็จ  12.11.2564
ประกาศฝ่ายวิชาการ มธ. เรื่อง กำหนดวันและเวลาการยื่นผลคะแนน เพื่อขอยกเว้นการเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปส่วนที่ 1 สำหรับนักศึกษาเข้าใหม่ระดับปริญญาตรี  24.05.2564
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมวิชาที่ใช้อุปกรณ์การศึกษาและ/ห้องปฏิบัติการ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (โครงการปกติ) (ฉบับที่ 6/2563) ของคณะวิทยาศาสตร์และะเทคโนโลยี  02.02.2564
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมวิชาที่ใช้อุปกรณ์การศึกษาและ/หรือห้องปฏิบัติการในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (โครงการปกติ) (ฉบับที่ 5/2563)  08.10.2563
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมวิชาที่ใช้อุปกรณ์การศึกษาและ/ห้องปฏิบัติการ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (โครงการปกติ) ของคณะสังสงเคราะห์ศาสตร์  22.09.2563
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมวิชาที่ใช้อุปกรณ์การศึกษา/หรือห้องปฏิบัติการในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (โครงการปกต)  01.07.2563
แบบฟอร์มการขอลงทะเบียนวิชาโครงงาน/การวิจัย/สหกิจศึกษา โดยไม่ผ่านพื้นความรู้ของรายวิชา  29.06.2563
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมวิชาที่่ใช้อุปกรณ์การศึกษาและ/ห้องปฏิบติการในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (โครงการปกติ)  04.06.2563
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมวิชาที่่ใช้อุปกรณ์การศึกษาและ/ห้องปฏิบติการในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (โครงการปกติ)  04.06.2563
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมวิชาที่ใช้อุปกรณ์การศึกษาและ/หรือห้องปฏิบัติการในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (โครงการปกติ)  23.03.2563
ขอแจ้งการปฏิบัติงานกรณีถอนชื่อไม่จดทะเบียนศึกษารายวิชา ระดับปริญญาตรี ตามข้อบังคับ  31.01.2563
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมวิชาที่่ใช้อุปกรณ์การศึกษาและ/ห้องปฏิบติการในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (โครงการปกติ)  26.12.2562
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมวิชาที่ใช้อุปกรณ์การศึกษาและ/หรือห้องปฏิบัติการในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (โครงการปกติ)  26.12.2562
เกณฑ์การจัดการเรียนวิชาด้านทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ และด้านการคิด อ่าน เขียนอย่างมีวิจารณญาณ สำหรับนักศึกษาเข้าใหม่ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2562  16.12.2562
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมวิชาที่่ใช้อุปกรณ์การศึกษาและ/ห้องปฏิบติการในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (โครงการปกติ)  27.11.2562
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมวิชาที่่ใช้อุปกรณ์การศึกษาและ/ห้องปฏิบติการในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (โครงการปกติ)  27.11.2562
ขออนุมัติเพิ่มรายวิชา ในหลักสูตรวิชาโทสาขาความเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม  31.10.2562
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการยื่นคำร้องการขอเปิดรายวิชากรณีพิเศษ ระดับปริญญาตรี (ทุกหลักสูตรและประเภทโครงการ)  30.10.2562
ขอเปลี่ยนแปลงประกาศการขอยกเว้นวิชาภาษาอังกฤษ (EG) สำหรับนักศึกษาในหลักสูตร 2556  15.10.2562
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมวิชาที่ใช้อุปกรณ์การศึกษา และ/หรือห้องปฏิบัติการในหลักสูตรปริญญาตรี (โครงการพิเศษ)  30.05.2562