ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมวิชาที่ใช้อุปกรณ์การศึกษาและ/หรือห้องปฏิบัติการในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (โครงการปกติ)   28.11.2566
เชิญชวนนักศึกษาประกวดพูด Seri Thai Talk หัวข้อ " จิตวิญญาณแห่งขบวนการเสรีไทย คุณประโยชน์ บทเรียนต่อสังคมและชาติยามสงบ" ชิงทุนการศึกษา สูงสุดจำนวน 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2566  24.11.2566
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมวิชาที่ใช้อุปกรณ์การศึกษาและ/หรือห้องปฏิบัติการ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (โครงการพิเศษ)  17.11.2566
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์นักศึกษา ในการอัปเดดแอปพลิเคชัน TU Greats App  17.11.2566
ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเสวนาแรงบันดาลใจในการสร้างนวัตกรรมภายใต้โครงการ PTTEP Teenergy ปีที่ 9 เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนตระหนักถึงความสำคัญและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทางทะเล โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 ม.ค.2566   17.11.2566
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเยาวชนระดับ ปวส.ถึงระดับปริญญาตรี เข้าร่วมโครงการประกวดนวัตกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ครั้งที่ 2 โดยเปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 1 พ.ย.2566 - 31 มกราคม 256  17.11.2566
ประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้เข้าร่วมแข่งขันโครงการ Chula LegalTech Year 5 ซึ่งเป็นโครงการแข่งขันสร้างนวัตกรรมเกี่ยวกับกฎหมายเพื่อชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาทั่วประเทศมีความรู้ความเข้าใจในการนำเทคโนโลยี และพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้น (startup) ในอุตสาหกรรมกฎหมาย เปิดรับสมัครในวันพุธที่ 13 ธ.ค.2566-วันพุธที่ 3 มกราคม 2567  17.11.2566
บริษัท โกลเบิล เคมีเคิล จำกัด ประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตสารเคมีที่ใช้ในอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครงานตำแหน่ง Chemical Engineer ตามรายละเอียดแนบ  14.11.2566
มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศลเปิดรับสมัครทุน 2567 เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ชั้นปี 1-4 ทุนละ 15,000 บาท ยื่นใบสมัครภายใน 24 มกราคม 2567  09.11.2566
เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการดำเนินงานด้านนวัตกรรม GSP Hackathon 2023 โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมแข่งขันเพื่อพัฒนาและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจก๊าซธรรมชาติและโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง ภายใน 19 พ.ย.2566  07.11.2566
มหาวิทยาลัยนิด้า รับสมัครเข้าเรียน ป.โทและ ป.เอก มีทุนการศึกษาให้  02.11.2566
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมวิชาที่ใช้อุปกรณ์การศึกษาและ/หรือห้องปฏิบัติการในหลักูตรระดับปริญญาตรี (โครงการปกติ)  26.10.2566
แจ้งเพิ่อทราบ ประกาศฝ่ายวิชาการ มธ. เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการยกเว้นการศึกษาวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับที่ 6)  20.10.2566
มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ รับสมัครทุนส่งน้องเรียนจบ สำหรับนักศึกษา ระดับชั้นปีที่ 1 ที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ และสาขาอื่น ๆตั้งแต่วันนี้ - 12 มกราคม 2567 ทุนละ 30,000 บาทต่อปี  17.10.2566
รับสมัครทุนการศึกษา เอ็กซอนโมบิล สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี ทุนละ 20,000 บาท ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ได้แก่ วิศวกรรมเครื่องกล ไฟฟ้า เคมี คอมพิวเตอร์ ฯลฯ จำนวน 20 ทุน สำหรับนักศึกษาในชั้นปี 2 และชั้นปี 3 สมัครก่อนวันที่ 10 พ.ย.2566  17.10.2566
ขออนุมัติบรรจุรายวิชาใหม่ในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)  12.10.2566
ขอแก้ไขวิชาบังคับก่อน อช.172 ภาษาเกาหลี 2 ในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566)  12.10.2566
ประชาสัมพันธ์ งาน Smart Industrial Safety & Technology for Advanced Maintenance 2023 (SISTAM 2023) พบกับกว่า 50 หัวข้อสัมมนาด้านอุตสาหกรรมความปลอดภัยอัจฉริยะ และเทคโนโลยีเพื่อการบำรุงรักษาขั้นสูง พร้อมงานแสดงสินค้า ระหว่าง 18-20 ต.ค.2566 นี้  09.10.2566
แจ้งผลประโยชน์กรมธรรม์ประกันอุบัติของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ซึ่งบริษัทเมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้รับความคุ้มครองฯ เริ่ม 1 ส.ค.2566-1ส.ค.2567  04.10.2566
บริษัมท แหลมทองสหการ จำกัด รับสมัครงาน ผู้กำลังจะสำเร็จการศึกษา หรือจบการศึกษาแล้วในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า,อุตสาหการ,วิศวกรรมเครื่องกล,วิศวกรรมโยธา,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,วิศวกรรมเคมี  04.10.2566
แจ้งผลสอบ TU-GET  20.09.2566
ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลบางปะกอก รังสิต 2 รับสมัคร ตำแหน่งวิศวกรโยธา/เครื่องกล/ไฟฟ้า  19.09.2566
เชิญชวนนักศึกษา เข้าร่วมโครงการ Leadership Development Program กับ CP ALL ระหว่างวันที่ 24-26 พ.ย.2566 ณ The Pine Resort จ.ปทุมธานี  19.09.2566
ประกาศ มธ. เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมวิชาที่ใช้อุปกรณ์การศึกษา/หรือห้องปฏิบัติการ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (โครงการปกติ)  12.09.2566
ประกาศ มธ. เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมวิชาที่ใช้อุปกรณ์การศึกษาและ/หรือห้องปฏิบัติการในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (โครงการปกติ)   30.08.2566
ขออนุมัติบรรจุรายวิชาใหม่ในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566)  28.08.2566
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมวิชาที่ใช้อุปกรณ์การศึกษา/หรือห้องปฏิบัติการ ในหลักสูตรปริญญาตรี (โครงการพิเศษ)  23.08.2566
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายวิชาเทียบโอนรายวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตร พ.ศ. 2566  23.08.2566
ขออนุมัติเปิดรายวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี จำนวน 2 รายวิชา  17.08.2566
ประกาศ มธ. เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมวิชาที่ใช้อุปกรณ์การศึกษาและ/หรือห้องปฏิบัติการในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (โครงการปกติ)  07.08.2566
ประกาศ มธ.การขยายระยะเวลาการศึกษาให้กับนักศึกษาอันเนื่องมาจาก การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พ.ศ.2566  07.08.2566
ตารางคำแนะนำการจดทะเบียนเรียนของนักศึกษารหัส 66  ด่วนที่สุด 05.08.2566
ขออนุมัติเพิ่มรายวิชา มธ.288 ในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566)  24.07.2566
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมวิชาที่ใช้อุปกรณ์การศึกษาและ/หรือห้องปฏิบัติการในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (โครงการปกติ) วิชาศึกษาทั่วไป  20.07.2566
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมวิชาที่ใช้อุปกรณ์การศึกษาและ/หรือห้องปฏิบัติการในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (โครงการปกติ) คณะศิลปศาสตร์  20.07.2566
ขออนุมัติบรรจุรายวิชาใหม่ในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561  19.07.2566
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมวิชาที่ใช้อุปกรณ์การศึกษาและ/หรือห้องปฏิบัติการในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (โครงการปกติ) หลักสูตรปรับปรุง 2566  19.07.2566
แบบฟอร์มขอเทียบโอนรายวิชาและหน่วยกิตของรายวิชา สษ.105 (EL105) ในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566)   18.07.2566
ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับ ทุนเรียนดี และประกาศนียบัตรรางวัลเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2565  18.07.2566
ขอส่งประกาศสถาบันภาษา เรื่อง การเทียบโอนรายวิชาและหน่วยกิตของรายวิชา สษ.105 (EL105) ในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566)  07.07.2566
ประชาสัมพันธ์การยื่นผลคะแนนสอบ TU-GET สำหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ โครงการปกติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  20.06.2566
ขออนุมัติบรรจุ และแก้ไขคำอธิบายรายวิชาในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2566)  15.06.2566
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมวิชาที่ใช้อุปกรณ์การศึกษาและ/หรือต้องปฏิบัติการในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (โครงการปกติ)   14.06.2566
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กำหนดเกณฑ์การยกเว้นไม่ต้องศึกษารายวิชา LAS101   22.05.2566
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมวิชาที่ใช้อุปกรณ์การศึกษาและ/หรือห้องปฏิบัติการในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (โครงการปกติ)   11.05.2566
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมวิชาที่ใช้อุปกรณ์การศึกษาและ/หรือห้องปฏิบัติการในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (โครงการปกติ)  11.05.2566
คณะศิลปศาสตร์ประกาศการขอยกเว้นและขั้นตอนการดำเนินการเพื่อขอยกเว้นวิชาภาษาอังกฤษ (EG)  25.04.2566
ประกาศ มธ. เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมวิชาที่ใช้อุปกรณ์การศึกษาและ/หรือห้องปฏิบัติการในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (โครงการปกติ)   20.04.2566
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการสัมมนาสำหรับนักศึกษา  14.03.2566
ประกาศคณะศิลปศาสตร์   13.03.2566
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดหลักสูตรวิชาโทสาขาทักษะผู้ประกอบการดิจิทัล  10.02.2566
ขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูล ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มีค่าตอบแทน)  31.01.2566
ประชาสัมพันธ์โครงการ Kbank Young Scholarship ประจำปี 2566 มอบทุนระดับบัณฑิตศึกษา 5 ทุน ในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงระดับโลก สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่กำลังจะจบการศึกษา ลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ถึง 15 มีนาคม 2566  27.01.2566
ประชาสัมพันธ์การประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาพระราชทาน ระดับปริญญาเอก /ปริญญาโท ด้านวิศวกรรมศาสตร์ จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ปีการศึกษา 2566 จำนวน 3 มหาวิทยาลัย ตามรายละเอียดแนบ  10.01.2566
ประชาพันธ์เชิญชวนส่งผลงานเข้าตัดเลือกตัวแทนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุระดับนานาชาติ ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ i-CREATe 2023  05.01.2566
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมวิชาที่ใช้อุปกรณ์การศึกษาและ/หรือห้องปฏิบัติการในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (โครงการปกติ)  22.12.2565
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการเพิ่มศักยภาพและมาตรฐานบุคลากรอุดมศึกษา : บ่มเพาะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม  22.12.2565
ประกาศฝ่ายวิชาการ เรื่อง หลักเกณฑ์การยื่นผลการสอบสมรรถนะแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อขอยกเว้นการเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุุกระดับชั้น  03.11.2565
รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการยกเว้นการเรียนวิชาศึกษาทั่วไปส่วนที่ 1 (ฉบับที่5)  02.11.2565
ประกาศฝ่ายวิชาการ มธ. เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการยกเว้นการศึกษาวิชาศึกษาทั่วไปส่วนที่ 1 (ฉบับที่ 5)  01.11.2565
ขออนุมัติเพิ่มรายวิชา อช.185 186 187 และ อช.188 ในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561  26.10.2565
บริษัทมูลา - เอกซ์โฮลติ้ง เป็นบริษัท startup สร้างแอปพลิเคชั่นดิจิทัล ด้าน Digital Lending และ Learning Portal รับนักศึกษาฝึกงาน ในตำแหน่ง Mobile App Developer/ Web Developer / Devops Engineer / Help Desk & IT Support / Digital Markting สนใจติดต่อตามรายละเอียดแนบ  06.10.2565
ขออนุมัติเพิ่มรายวิชา อช.185 อช.186 อช.187 และ อช.188 ในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561  29.09.2565
เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมประกวด โครงการแฮคกรุงเทพเพื่อเมืองที่เขียวกว่า   15.09.2565
แจ้งผลประโยชน์ประกันอุบัติของนักศึกษา ปี 2565 โดยบริษัทเมืองไทยประกันภัย จำกัด  25.08.2565
บริษัท อินฟินิท เอนจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสทรัคชั่น จำกัด รับสมัครตำแหน่งวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา, ไฟฟ้า,เครื่องกล หลายอัตรา  24.08.2565
ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง การแสดงบัตร  15.08.2565
ประชาสัมพันธ์การสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ (TU-GET)   11.08.2565
กำหนดการยื่นผลสอบสมรรถนะแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อขอยกเว้นการเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปส่วนที่ 1 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกชั้นปี ประจำปีการศึกษา 2565  21.07.2565
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมวิชาที่ใช้อุปกรณ์การศึกษาและ/หรือห้องปฏิบัติการในหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาศาสตร์   12.07.2565
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมวิชาที่ใช้อุปกรณ์การศึกษาและ/หรือห้องปฏิบัติการในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (โครงการพิเศษ)   22.06.2565
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดวิชา มธ.234 และ มธ.309  22.06.2565
ขออนุมัติเพิ่มรายวิชา อช.127 อช.201 อช.287 ในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561  22.06.2565
อัคราค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมทางธุรกิจ และหลักสูตรปริญญาโท  23.05.2565
ประกาศ ค่าธรรมเนียมค่าอุปกรณ์การศึกษาของ คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์  11.01.2565
หนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง  ด่วนมาก 20.12.2564
W ไม่สำเร็จ  12.11.2564
ประกาศฝ่ายวิชาการ มธ. เรื่อง กำหนดวันและเวลาการยื่นผลคะแนน เพื่อขอยกเว้นการเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปส่วนที่ 1 สำหรับนักศึกษาเข้าใหม่ระดับปริญญาตรี  24.05.2564
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมวิชาที่ใช้อุปกรณ์การศึกษาและ/ห้องปฏิบัติการ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (โครงการปกติ) (ฉบับที่ 6/2563) ของคณะวิทยาศาสตร์และะเทคโนโลยี  02.02.2564
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมวิชาที่ใช้อุปกรณ์การศึกษาและ/หรือห้องปฏิบัติการในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (โครงการปกติ) (ฉบับที่ 5/2563)  08.10.2563
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมวิชาที่ใช้อุปกรณ์การศึกษาและ/ห้องปฏิบัติการ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (โครงการปกติ) ของคณะสังสงเคราะห์ศาสตร์  22.09.2563
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมวิชาที่ใช้อุปกรณ์การศึกษา/หรือห้องปฏิบัติการในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (โครงการปกต)  01.07.2563
แบบฟอร์มการขอลงทะเบียนวิชาโครงงาน/การวิจัย/สหกิจศึกษา โดยไม่ผ่านพื้นความรู้ของรายวิชา  29.06.2563
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมวิชาที่่ใช้อุปกรณ์การศึกษาและ/ห้องปฏิบติการในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (โครงการปกติ)  04.06.2563
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมวิชาที่่ใช้อุปกรณ์การศึกษาและ/ห้องปฏิบติการในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (โครงการปกติ)  04.06.2563
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมวิชาที่ใช้อุปกรณ์การศึกษาและ/หรือห้องปฏิบัติการในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (โครงการปกติ)  23.03.2563
ขอแจ้งการปฏิบัติงานกรณีถอนชื่อไม่จดทะเบียนศึกษารายวิชา ระดับปริญญาตรี ตามข้อบังคับ  31.01.2563
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมวิชาที่่ใช้อุปกรณ์การศึกษาและ/ห้องปฏิบติการในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (โครงการปกติ)  26.12.2562
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมวิชาที่ใช้อุปกรณ์การศึกษาและ/หรือห้องปฏิบัติการในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (โครงการปกติ)  26.12.2562
เกณฑ์การจัดการเรียนวิชาด้านทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ และด้านการคิด อ่าน เขียนอย่างมีวิจารณญาณ สำหรับนักศึกษาเข้าใหม่ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2562  16.12.2562
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมวิชาที่่ใช้อุปกรณ์การศึกษาและ/ห้องปฏิบติการในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (โครงการปกติ)  27.11.2562
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมวิชาที่่ใช้อุปกรณ์การศึกษาและ/ห้องปฏิบติการในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (โครงการปกติ)  27.11.2562
ขออนุมัติเพิ่มรายวิชา ในหลักสูตรวิชาโทสาขาความเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม  31.10.2562
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการยื่นคำร้องการขอเปิดรายวิชากรณีพิเศษ ระดับปริญญาตรี (ทุกหลักสูตรและประเภทโครงการ)  30.10.2562
ขอเปลี่ยนแปลงประกาศการขอยกเว้นวิชาภาษาอังกฤษ (EG) สำหรับนักศึกษาในหลักสูตร 2556  15.10.2562
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมวิชาที่ใช้อุปกรณ์การศึกษา และ/หรือห้องปฏิบัติการในหลักสูตรปริญญาตรี (โครงการพิเศษ)  30.05.2562