ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
เรียนเชิญเข้าร่วมงานและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรม "ปัญญาธรรมศาสตร์ The Musical Grooming Responsible Global Citizen 2020"  05.08.2563
ห้องเรียนวิชา MA111 ภาค 1/2563  ด่วนที่สุด 04.08.2563
การจัดการเรียนการสอนรายวิชา SC173 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/2563  ด่วนที่สุด 03.08.2563
ประชาสัมพันธ์ไลน์ผู้สอนวิชามธ.104 ภาค 1/2563  ด่วนมาก 03.08.2563
ทุนเครือเจริญโภคภัณฑ์ เปิดรับทุนฯ ประเภทต่อเนื่อง ประจำปีการศึกษา 2563 ทุนละ 30,000 บาท สำหรับนักศึกษา ชั้นปี 2 สนใจสมัครผ่านระบบออนไลน์ หรือ สแกน QR Code ตามเอกสารแนบ ภายในวันอังคารที่ 15 ก.ย.2563  30.07.2563
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เปิดรับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท หลายหลักสูตร ในปีการศึกษา 2563 ถึง 7 สิงหาคม 2563  25.07.2563
รับสมัครนักศึกษาวิชาทหารและรายงานตัวเพื่อเข้าฝึก ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 10 ส.ค. - 10 ก.ย.63 ตามประกาศ มธ.ตามรายละเอียดแนบ  23.07.2563
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) รับสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 จำนวน 2 ทุน ๆ ละ30,000 บาท สำหรับนักศึกษาชั้นปี 3หรือ 4 ในสาขาวิศวกรรมเคมี, วิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมเครื่องกล/Automobile มี GPA 3.00 ขึ้นไป และเป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์  23.07.2563
ประกาศคณะวิศวกรรรมศาสตร์ รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับ "ทุนเรียนดี" และประกาศนียบัตรรางวัลเรียนดีฯ ประจำปีการศึกษา 2562 (โครงการปกติ)  16.07.2563
ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมประกวดคลิบวีดีโอ โครงการจัดการเศษโลหะอย่างยั่งยืน ชิงเงินรางวัลกว่า 100,000 บาท เปิดรับสมัครถึง 30 ส.ค.63  15.07.2563
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมวิชาที่ใช้อุปกรณ์การศึกษา/หรือห้องปฏิบัติการในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (โครงการปกต)  01.07.2563
แบบฟอร์มการขอลงทะเบียนวิชาโครงงาน/การวิจัย/สหกิจศึกษา โดยไม่ผ่านพื้นความรู้ของรายวิชา  29.06.2563
ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ.การรับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ยื่นเอกสารได้ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 ส.ค.2563 และกำหนดวันสอบสัมภาษณ์ช่วง 7 ก.ย. - 18 ก.ย.2563 เวลา 9.00 - 15.00 น.  26.06.2563
บริษัทโรงกลั่นน้ำมันทีพีไอ (1997) จำกัด ประกาศให้ทุนการศึกษา ผู้สนใจที่ต้องการสอบเข้าระดับปริญญาโท สาขาที่เกี่ยวข้องด้านพลังงาน เป็นค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรทุนละ 166,860 บาท ภายใน 31 ก.ค.63   24.06.2563
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมวิชาที่่ใช้อุปกรณ์การศึกษาและ/ห้องปฏิบติการในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (โครงการปกติ)  04.06.2563
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมวิชาที่่ใช้อุปกรณ์การศึกษาและ/ห้องปฏิบติการในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (โครงการปกติ)  04.06.2563
ประชาสัมพันธ์โครงการ "MITSUI SUMITOMO INSURANCE WELFARE FOUNDATION RESEARCH GRANT 2020  02.06.2563
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมวิชาที่ใช้อุปกรณ์การศึกษาและ/หรือห้องปฏิบัติการในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (โครงการปกติ)  23.03.2563
บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (JGSEE) ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รับสมัครนักศึกษาป.โท ภาค 1/2563 โดยมีทุนการศึกษาและทุนวิจัยให้นักศึกษาทุกคน สนใจติดต่อ อดิศร จึงประสบสุข โทร 02-4708338  18.03.2563
ขอแจ้งการปฏิบัติงานกรณีถอนชื่อไม่จดทะเบียนศึกษารายวิชา ระดับปริญญาตรี ตามข้อบังคับ  31.01.2563
ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ทุนการศึกษามอบแก่นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (โครงการปกติทุกสาขา) สำหรับนักศึกษารับเข้า ปีการศึกษา 2563 (ประเภททุนเรียนดี TCAS รอบที่ 1 Portfolio เท่านั้น)  23.01.2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับทุนเรียนดี TCAS รอบที่ 1 Portfolio หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (โครงการปกติทุกสาขา) สำหรับนักศึกษารับเข้า ปีการศึกษา 2563  23.01.2563
ประชาสัมพันธ์ การรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา2563 ของวิทยาลัยราชสุดาและบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ภาคต้น รับสมัครถึง 4 ก.ค.63 และภาคปลาย รับสมัครถึง 5 พ.ย.63  08.01.2563
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมวิชาที่่ใช้อุปกรณ์การศึกษาและ/ห้องปฏิบติการในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (โครงการปกติ)  26.12.2562
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมวิชาที่ใช้อุปกรณ์การศึกษาและ/หรือห้องปฏิบัติการในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (โครงการปกติ)  26.12.2562
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับ หลักสูตรวิชาโท สาขาความเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม  18.12.2562
เกณฑ์การจัดการเรียนวิชาด้านทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ และด้านการคิด อ่าน เขียนอย่างมีวิจารณญาณ สำหรับนักศึกษาเข้าใหม่ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2562  16.12.2562
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมวิชาที่่ใช้อุปกรณ์การศึกษาและ/ห้องปฏิบติการในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (โครงการปกติ)  27.11.2562
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมวิชาที่่ใช้อุปกรณ์การศึกษาและ/ห้องปฏิบติการในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (โครงการปกติ)  27.11.2562
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยลัยขอนแก่นเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับโท-เอก และระดับประกาศนียบัติ ปีการศึกษา 2563 สมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ https://gs.kku.ac.th ภาคต้น วันที่ 1 พ.ย.-31 ธ.ค.62 และภาคปลาย 1 ก.ค. - 31 ส.ค.63  22.11.2562
บริษัท MoneyGuru Co.,Ltd รับสมัครงานสำหรับผู้ที่จบปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง  11.11.2562
ขออนุมัติเพิ่มรายวิชา ในหลักสูตรวิชาโทสาขาความเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม  31.10.2562
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการยื่นคำร้องการขอเปิดรายวิชากรณีพิเศษ ระดับปริญญาตรี (ทุกหลักสูตรและประเภทโครงการ)  30.10.2562
ขอเปลี่ยนแปลงประกาศการขอยกเว้นวิชาภาษาอังกฤษ (EG) สำหรับนักศึกษาในหลักสูตร 2556  15.10.2562
NHK บริษัทผู้ผลิตชั้นส่วนยานยนต์และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เปิดรับสมัครงานหลายตำแหน่ง ติดต่อสอบถามฝ่ายบุคคล 02-730-2219  11.10.2562
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัคร โปรแกรมเมอร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตราและเจ้าหน้าที่ แผนกบริหารระบบสารสนเทศ (ส่วนกลาง) สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์   04.09.2562
มหาวิทยาลัย Tokyo เปิดหลักสูตร "International Multidisciplinary Engineering Graduate Porgram" สนใจรายละเอียดตามเอกสารแนบ  04.09.2562
บริษัทเคเฟอร์ เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ต้องการรับสมัครวิศวกรจบใหม่ในสาขาต่าง ๆ ภายใต้โครงการ KAEFER Graduate Engineer Trainee (GET) สนใจติดต่อแผนกบุคคล 038 029172 ต่อ 116  30.05.2562
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมวิชาที่ใช้อุปกรณ์การศึกษา และ/หรือห้องปฏิบัติการในหลักสูตรปริญญาตรี (โครงการพิเศษ)  30.05.2562
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมวิชาที่ใช้อุปกรณ์การศึกษาและ/หรือห้องปฏิบัติการในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (โครงการปกติ) (ฉบับที่ 3/2562)  18.03.2562
บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) รับสมัครวิศวกรเทคนิค วุฒิป.โท สาขาโครงสร้าง/บริหารงานก่อสร้าง /วิศวกรโยธา ป.ตรี   08.03.2562
ขออนุมัติแก้ไขเล็กน้อยหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 โดยไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร  21.02.2562