ประกาศ / ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ รับนักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติงานในโครงการ "Kurngsri Xperience Internship Program" ในเครือกรุงศรี กรุ็ป (ลงวันที่26 พ.ย.2562) 04.12.2562
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมวิชาที่่ใช้อุปกรณ์การศึกษาและ/ห้องปฏิบติการในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (โครงการปกติ) 27.11.2562
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมวิชาที่่ใช้อุปกรณ์การศึกษาและ/ห้องปฏิบติการในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (โครงการปกติ) 27.11.2562
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยลัยขอนแก่นเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับโท-เอก และระดับประกาศนียบัติ ปีการศึกษา 2563 สมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ https://gs.kku.ac.th ภาคต้น วันที่ 1 พ.ย.-31 ธ.ค.62 และภาคปลาย 1 ก.ค. - 31 ส.ค.63 22.11.2562
ประชาสัมพันธ์ ทุนการศึกษามูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล รับสมัครถึง 31 ม.ค.63 19.11.2562
บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศประชาสัมพันธ์ รับนักศึกษาฝึกงานประจำ 2563 ภายใน 25 ธันวาคม 2562 15.11.2562
ขอเรียนเชิญนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท.ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2563 สมัครถึง 27 ธ.ค.2562 13.11.2562
ประชาสัมพันธ์ รับสมัครทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ (Talent) สำหรับนักศึกษาชั้นปี 1 และชั้นปี 2, มี GPA 3.15 ขึ้นไป และมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (เกรดไม่ต่ำกว่า 3.0) หรือคะแนนภาษาอังกฤษ TU-GET 500 คะแนนขึ้นไป ทุนละ 60,000 บาทต่อไป ต่อเนื่องจนจบการศึกษา สมัครภายใน 24 ม.ค.2563 12.11.2562
บริษัท MoneyGuru Co.,Ltd รับสมัครงานสำหรับผู้ที่จบปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 11.11.2562
บริษัท ซัมซุง เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด รับนักศึกษาฝึกงาน ช่วงเดือน มิ.ย. - สิงหาคม 63 รับสมัครถึง ม.ค.63 08.11.2562
เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการประกวดนวัตกรรมการจัดการพลาสติกเพื่อความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและทะเลไทย และสามารถส่งผลงานเข้าประกวด ถึงวันที่้ 31 ธ.ค.2562 ชิงเงินรางวัลรวม 1,000,000 บาท 08.11.2562
ขออนุมัติเพิ่มรายวิชา ในหลักสูตรวิชาโทสาขาความเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม 31.10.2562
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการยื่นคำร้องการขอเปิดรายวิชากรณีพิเศษ ระดับปริญญาตรี (ทุกหลักสูตรและประเภทโครงการ) 30.10.2562
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครโครงการความร่วมมือภายใต้แนวพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี พ.ศ.2563 จำนวน 3 โครงการ โดยเปิดรับสมัครถึง 12 ม.ค.2563 22.10.2562
ประชาสัมพันธ์-รับสมัครโครงการฝึกงานต่างประเทศ รับสมัครถึง 20 ธ.ค.2562 22.10.2562
กิจกรรม อบรม สัมมนา ประชุมวิชาการ
โครงการอบรมสัมมนา Active learning และ Engineering GREATS ประจำปี 2561 02.08.2562
 
ลิงค์ภายนอก ลิงค์ภายใน
   - สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ (สกอ.)    - กองบริการการศึกษา
   - สภาวิศวกร    - สำนักทะเบียนและประมวลผล
     - กองกิจการนักศึกษา