ประกาศ / ประชาสัมพันธ์
แจ้งผลสอบ TU-GET 20.09.2566
ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลบางปะกอก รังสิต 2 รับสมัคร ตำแหน่งวิศวกรโยธา/เครื่องกล/ไฟฟ้า 19.09.2566
เชิญชวนนักศึกษา เข้าร่วมโครงการ Leadership Development Program กับ CP ALL ระหว่างวันที่ 24-26 พ.ย.2566 ณ The Pine Resort จ.ปทุมธานี 19.09.2566
ประกาศ มธ. เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมวิชาที่ใช้อุปกรณ์การศึกษา/หรือห้องปฏิบัติการ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (โครงการปกติ) 12.09.2566
ประกาศ มธ. เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมวิชาที่ใช้อุปกรณ์การศึกษาและ/หรือห้องปฏิบัติการในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (โครงการปกติ) 30.08.2566
ทุนมูลนิธิอิออนประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2566 รับสมัครทุนสำหรับชั้นปี 1 ที่มีผลการเรียนดี เกรดเฉลี่ยสะสม 3.00 ขึ้นไป มีความประพฤตดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 4 ทุน ๆ ละ 70,000 บาทต่อปี ในสาขาวิชา ไอที ดิจิทัล มาร์เก็ตตี้ง หรือ สาขาใกล้เคียง เช่น คอมพิวเตอร์ ส่งใบสมัคร ภายใน 15 กันยายน 2566 28.08.2566
ขออนุมัติบรรจุรายวิชาใหม่ในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566) 28.08.2566
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการบ่มเพาะวิสาหกิจเริ่มต้นนวัตกรรมเพื่อสังคมด้านการศึกษา (Learn Lab) OKMD X 88 Learnovation Program 28.08.2566
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมวิชาที่ใช้อุปกรณ์การศึกษา/หรือห้องปฏิบัติการ ในหลักสูตรปริญญาตรี (โครงการพิเศษ) 23.08.2566
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายวิชาเทียบโอนรายวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตร พ.ศ. 2566 23.08.2566
ขออนุมัติเปิดรายวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี จำนวน 2 รายวิชา 17.08.2566
ประกาศ มธ. เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมวิชาที่ใช้อุปกรณ์การศึกษาและ/หรือห้องปฏิบัติการในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (โครงการปกติ) 07.08.2566
ประกาศ มธ.การขยายระยะเวลาการศึกษาให้กับนักศึกษาอันเนื่องมาจาก การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พ.ศ.2566 07.08.2566
ด่วนที่สุด ตารางคำแนะนำการจดทะเบียนเรียนของนักศึกษารหัส 66 05.08.2566
ประชาสัมพันธ์รับสมัครทุนมูลนิธิคุณแม่จิตณา ธนาลงกรณ์ ประจำปีการศึกษา 2566 คุณสมบัติขาดแคลนทุนทรัพย์ มีคะแนนสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 เงินทุน 15,000 บาทต่อปี 04.08.2566
กิจกรรม อบรม สัมมนา ประชุมวิชาการ
 
ลิงค์ภายนอก ลิงค์ภายใน
   - สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ (สกอ.)    - กองบริการการศึกษา
   - สภาวิศวกร    - สำนักทะเบียนและประมวลผล
     - กองกิจการนักศึกษา