ประกาศ / ประชาสัมพันธ์
เรียนเชิญเข้าร่วมงานและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรม "ปัญญาธรรมศาสตร์ The Musical Grooming Responsible Global Citizen 2020" 05.08.2563
ด่วนที่สุด ห้องเรียนวิชา MA111 ภาค 1/2563 04.08.2563
ด่วนที่สุด การจัดการเรียนการสอนรายวิชา SC173 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/2563 03.08.2563
ด่วนมาก ประชาสัมพันธ์ไลน์ผู้สอนวิชามธ.104 ภาค 1/2563 03.08.2563
ทุนเครือเจริญโภคภัณฑ์ เปิดรับทุนฯ ประเภทต่อเนื่อง ประจำปีการศึกษา 2563 ทุนละ 30,000 บาท สำหรับนักศึกษา ชั้นปี 2 สนใจสมัครผ่านระบบออนไลน์ หรือ สแกน QR Code ตามเอกสารแนบ ภายในวันอังคารที่ 15 ก.ย.2563 30.07.2563
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เปิดรับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท หลายหลักสูตร ในปีการศึกษา 2563 ถึง 7 สิงหาคม 2563 25.07.2563
รับสมัครนักศึกษาวิชาทหารและรายงานตัวเพื่อเข้าฝึก ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 10 ส.ค. - 10 ก.ย.63 ตามประกาศ มธ.ตามรายละเอียดแนบ 23.07.2563
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) รับสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 จำนวน 2 ทุน ๆ ละ30,000 บาท สำหรับนักศึกษาชั้นปี 3หรือ 4 ในสาขาวิศวกรรมเคมี, วิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมเครื่องกล/Automobile มี GPA 3.00 ขึ้นไป และเป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ 23.07.2563
ประกาศคณะวิศวกรรรมศาสตร์ รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับ "ทุนเรียนดี" และประกาศนียบัตรรางวัลเรียนดีฯ ประจำปีการศึกษา 2562 (โครงการปกติ) 16.07.2563
ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมประกวดคลิบวีดีโอ โครงการจัดการเศษโลหะอย่างยั่งยืน ชิงเงินรางวัลกว่า 100,000 บาท เปิดรับสมัครถึง 30 ส.ค.63 15.07.2563
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมวิชาที่ใช้อุปกรณ์การศึกษา/หรือห้องปฏิบัติการในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (โครงการปกต) 01.07.2563
แบบฟอร์มการขอลงทะเบียนวิชาโครงงาน/การวิจัย/สหกิจศึกษา โดยไม่ผ่านพื้นความรู้ของรายวิชา 29.06.2563
ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ.การรับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ยื่นเอกสารได้ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 ส.ค.2563 และกำหนดวันสอบสัมภาษณ์ช่วง 7 ก.ย. - 18 ก.ย.2563 เวลา 9.00 - 15.00 น. 26.06.2563
บริษัทโรงกลั่นน้ำมันทีพีไอ (1997) จำกัด ประกาศให้ทุนการศึกษา ผู้สนใจที่ต้องการสอบเข้าระดับปริญญาโท สาขาที่เกี่ยวข้องด้านพลังงาน เป็นค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรทุนละ 166,860 บาท ภายใน 31 ก.ค.63 24.06.2563
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมวิชาที่่ใช้อุปกรณ์การศึกษาและ/ห้องปฏิบติการในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (โครงการปกติ) 04.06.2563
กิจกรรม อบรม สัมมนา ประชุมวิชาการ
 
ลิงค์ภายนอก ลิงค์ภายใน
   - สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ (สกอ.)    - กองบริการการศึกษา
   - สภาวิศวกร    - สำนักทะเบียนและประมวลผล
     - กองกิจการนักศึกษา