ประกาศ / ประชาสัมพันธ์
บริษัท แหลมทองสหการ จำกัด รับสมัครนักศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า/อุตสาหการ/เครื่องกล/โยธา/คอมพิวเตอร์/เคมี หลายตำแหน่ง สนใจติดต่อรายละเอียดแนบ (31 ม.ค.2567 15.02.2567
ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท - เอก) หลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม หลักสูตร 2 ปีและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ดร.) สาขาวิชาการการจัดการงานวิศวกรรม (หลักสูตร 3 ปี) รอบที่ 1 ถึง 23 ก.พ.2567 และรอบ 2 ตั้งแต่ 1 มี.ค. - 2 พ.ค.2567 14.02.2567
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง กรจัดเก็บค่าธรรมเนียมวิชาที่ใช้อุปกรณ์การศึกษาและ/หรือห้องปฏิบัติการ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (โครงการปกติ) 24.01.2567
สำนักงาน ก.พ.รับสมัครบุคคลคัดเลือกเพื่อรับทุนรัฐบาล ฯ จำนวน 7 ทุน รอบที่ 1 รับสมัครถึง 31 ม.ค.67 จำนวน 3 ทุน และรอบที่ 2 ตั้งแต่ 2 เมษายน 67- 20 มิ.ย.2567 จำนวน 7 ทุน ผู้สิทธิ มึคุณสมบัติ สำเร็จการศึกษาปริญาตรี หรือกำลังศึกษาชั้นปีสุดท้าย ฯลฯ 11.01.2567
เครือเจริญโภคภัณฑ์ รับสมัครทุน ประเภทต่อเนื่อง จำนวนเงินทุนละ 50,000 บาท มีผลการเรียน 2.75 ขึ้นไป สมัครผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่ 1 ม.ค.67 - 29 ก.พ.2567 ตามรายละเอียดแนบ 11.01.2567
ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันการประนอมข้อพิพาทเชิงพาณิชย์ ของ THAC สถาบันอนุญาโตตุลาการ ระหว่างวันที่ 23-25 ม.ค.2567 สามารถสมัครได้ภายใน 12 มกราคม 2566 26.12.2566
ขอเรียนเชิญนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท.ชิงแชมป์ประเทศไทย 2567 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 มกราคม 2567 15.12.2566
ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้สมควรได้รับทุนการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2566 12.12.2566
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมวิชาที่ใช้อุปกรณ์การศึกษาและ/หรือห้องปฏิบัติการในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (โครงการปกติ) 28.11.2566
เชิญชวนนักศึกษาประกวดพูด Seri Thai Talk หัวข้อ " จิตวิญญาณแห่งขบวนการเสรีไทย คุณประโยชน์ บทเรียนต่อสังคมและชาติยามสงบ" ชิงทุนการศึกษา สูงสุดจำนวน 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2566 24.11.2566
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมวิชาที่ใช้อุปกรณ์การศึกษาและ/หรือห้องปฏิบัติการ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (โครงการพิเศษ) 17.11.2566
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์นักศึกษา ในการอัปเดดแอปพลิเคชัน TU Greats App 17.11.2566
ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเสวนาแรงบันดาลใจในการสร้างนวัตกรรมภายใต้โครงการ PTTEP Teenergy ปีที่ 9 เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนตระหนักถึงความสำคัญและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทางทะเล โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 ม.ค.2566 17.11.2566
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเยาวชนระดับ ปวส.ถึงระดับปริญญาตรี เข้าร่วมโครงการประกวดนวัตกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ครั้งที่ 2 โดยเปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 1 พ.ย.2566 - 31 มกราคม 256 17.11.2566
ประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้เข้าร่วมแข่งขันโครงการ Chula LegalTech Year 5 ซึ่งเป็นโครงการแข่งขันสร้างนวัตกรรมเกี่ยวกับกฎหมายเพื่อชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาทั่วประเทศมีความรู้ความเข้าใจในการนำเทคโนโลยี และพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้น (startup) ในอุตสาหกรรมกฎหมาย เปิดรับสมัครในวันพุธที่ 13 ธ.ค.2566-วันพุธที่ 3 มกราคม 2567 17.11.2566
กิจกรรม อบรม สัมมนา ประชุมวิชาการ
 
ลิงค์ภายนอก ลิงค์ภายใน
   - สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ (สกอ.)    - กองบริการการศึกษา
   - สภาวิศวกร    - สำนักทะเบียนและประมวลผล
     - กองกิจการนักศึกษา