ประกาศ / ประชาสัมพันธ์
เชิญชวนนักศึกษาสมัครแข่งขันการประกวดสุนทรพจน์ในหัวข้อ "แรงบันดาลใจที่ข้าพเจ้าได้จากอาจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์" เพื่อนำไปอ่านในงานวันสัญญญา ธรรมศักดิ์ วันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน 2563 ณ อนุสาวรีย์ศ.สัญญา ธรรมศักดิ์ มธ.ศูนย์รังสิต สมัครได้ถึง 13 มี.ค.63 มีรางวัลชนะเลิศ 10,000 บาท และรางวัลชมเชย 2 รางวัล ๆ ละ 3,000 บาท 24.02.2563
บริษัทในเครือเซนทาโก มีความประสงค์รับสมัครวิศวกรหลายสาขาวิชา อุตสาหการ เครื่องกล ไฟฟ้า โยธา การจัดการงานวิศวกรรม สนใจต่อต่อ แผนกบุคคล โทร.02561881 ถึง 5 21.02.2563
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ NIDA ขอเชิญนักศึกษาสมัครร่วมโครงการ GSPA NIDA -Future Leaders Camp รุ่นที่ 1 เพื่อพัฒนาภาวะผู้นำและเพิ่มพูนศักยภาพรอบด้าน สำหรับนักศึกษาชันปี 3 หรือปี 4 มี GPA ไม่ต่ำกว่า 2.75 รับจำนวนจำกัด ไม่เกิน 100 คน 21.02.2563
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครนักศึกษาชั้นปี 3 ขึ้นไปและนักศึกษาปริญญาโท - เอก ทุกสาขาวิชาเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมพิเศษ รับสมัครถึง 18 มีนาคม 63 19.02.2563
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับป.โท. ประจำปีการศึกษา 2563 รอบ 1 ถึง 31 มีนาคม และรอบที่ 2 ภายใน 10 พ.ค.2563 19.02.2563
บริษัทสยามเอ็นเทรด จำกัด ประกอบธุรกิจการชุบโลหะ ตั้งอยู่ตำบลคลองสี่ ประสงค์รับสมัครนักศึกษาฝึกงานภาคฤดูร้อน ในสาขาวิศวกรรมเคมี 1 คน และสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 1 คน สนใจติดต่อ โทร.02 117-1131 19.02.2563
คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร ป.โท สาขาวิชาวิทยาการเรียนรู้และนวัตกรรมการศึกษา ปีการศึกษา 63 ถึง 3 ก.ค.63 18.02.2563
กลุ่มบริษัท โมโน ดำเนินธุรกิจให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ บริการข้อมูลข่าวสาร และความบันเทิงอย่างครบวงจร เปิดรับสมัครงาน ปริญญาตรีสาขา Computer Engineer มีความรู้ด้าน PHP, Java, JavaScript, HTML, CSS, MySQL สนใจติดต่อตามรายเอียดแนบ 12.02.2563
บริษัท ลูเมนตั้ม อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ที่อำเภอคลองหลวง จ.ปทุมธานี ประกอบกิจการเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านเลเซอร์ มีความประสงค์จะรับนักศึกษาฝึกงาน สาขาวิศวกรรมเครื่องกล จำนวน 1 คน ตามรายละเอียดแนบ 12.02.2563
ประชาสัมพันธ์ งานสัมมนา "ในอนาคต หุ่นยนต์จะแย่งงานมนุษย์? " ในงานแนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 15-16 ก.พ.2563 เวลา 11.00 - 18.00 สามย่านมิตรทาวน์, ชั้น 5 มิตรทาวน์ฮอลล์ 12.02.2563
ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงาน Future Energy Asia ระหว่างวันที่ 12-14 ก.พ.2563 ณ ไบเทค กรุงเทพ 11.02.2563
เชิญชวนนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สมัครและคัดเลือกเพื่อขอพระราชทุนมูลนิธิอานันทมหิดล ประจำปี 2563 ภายใน 25 พ.ค.2563 11.02.2563
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รับสมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท ภาคปกติ ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ถึงวันที่ 21 ก.พ.2563 ตามประกาศแนบ 07.02.2563
เชิญนักศึกษา เข้าร่วมโครงการแข่งขันการนำเสนอทางด้านวิทยาลัยภายใน 3 นาที เพื่อคัดเลือกตัวแทนประเทศไปแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในงานเทศกาลวิทยาศาสตร์ระดับโลก เปิดรับสมัครภายใน 8 มีนาคม 2563 31.01.2563
เชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ร่วมงาน และสมัครงานในงาน JOB FAIR 2020 ในวันที่ 19-20 ก.พ.2563 ณ ยิม 5 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 31.01.2563
กิจกรรม อบรม สัมมนา ประชุมวิชาการ
โครงการอบรมสัมมนา Active learning และ Engineering GREATS ประจำปี 2561 02.08.2562
 
ลิงค์ภายนอก ลิงค์ภายใน
   - สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ (สกอ.)    - กองบริการการศึกษา
   - สภาวิศวกร    - สำนักทะเบียนและประมวลผล
     - กองกิจการนักศึกษา