หัวข้อข่าว ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมวิชาที่ใช้อุปกรณ์การศึกษาและ/หรือห้องปฏิบัติการในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (โครงการปกติ)
รายละเอียด มหาวิทยาลัยเห็นสมควรให้มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมวิชาที่ใช้ห้องปฏิบัติการและ/หรืออุปกรณ์การศึกษาสำหรับรายวิชาในหลักสูตรของคณะศิลปศาสตร์และคณะสหเวชศาสตร์ (โครงการปกติ) จำนวน 2 หลักสูตร รวมทั้งสิ้น 70 วิชา (ตามรายละเอียดแนบท้าย)
ความสำคัญ ทั่วไป