หัวข้อข่าว ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันการประนอมข้อพิพาทเชิงพาณิชย์ ของ THAC สถาบันอนุญาโตตุลาการ ระหว่างวันที่ 23-25 ม.ค.2567 สามารถสมัครได้ภายใน 12 มกราคม 2566
รายละเอียด ตามรายละเอียดแนบ
ความสำคัญ ทั่วไป