ตารางสอบ - ระดับปริญญาตรี
ตารางสอบของสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ภาคการศึกษาที่ 1/2566
ตารางสอบของสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ภาคการศึกษาที่ 1/2566
ตารางสอบของสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาคการศึกษาที่ 1/2566
ตารางสอบของสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ภาคการศึกษาที่ 1/2566
ตารางสอบของสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ภาคการศึกษาที่ 1/2566
ตารางสอบของสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ภาคการศึกษาที่ 1/2566
รายวิชาที่ส่งผลการศึกษาเพิ่มเติม รอบพิเศษ
การแก้ไขเกรดและการศึกษาโดยไม่ผ่านวิชาพื้นความรู้ (ตามมติที่ประชุมคณบดี)
แนวปฏิบัติในการส่งผลสอบไล่รายวิชา
กำหนดส่งผลสอบไล่รายวิชา 22 พ.ค.2560