คำร้องออนไลน์
Username
Password
V.1 Since 26.10.2016

คำร้องที่เปิดยื่นผ่านระบบออนไลน์
- คำร้องขอเทียบโอนรายวิชาและหน่วยกิต
- คำร้องขอโควตาวิชา
- คำร้องขอกักตัวสอบ
- คำร้องขาดสอบ
- คำร้องขอถอนรายวิชาล่าช้ากรณีพิเศษ (ยกเลิก ตามประกาศคณะฯ)
- คำร้องขอจดทะเบียนล่าช้ากรณีพิเศษ
- คำร้องขอจดทะเบียนข้ามโครงการ
- คำร้องขอจดทะเบียนข้ามสถาบัน
- คำร้องขอจดทะเบียนรายวิชาต่ำกว่าข้อบังคับมหาวิทยาลัย
- คำร้องขอจดทะเบียนสูงกว่าข้อบังคับมหาวิทยาลัย
- คำร้องขออนุญาตจดทะเบียนเรียน
- คำร้องขอผ่อนผันการชำระค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียน
- คำร้องขอลาออก
- คำร้องขอคืนสถานภาพนักศึกษา
- คำร้องขอลาพักการศึกษา