ประกาศ / ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ ทุนการศึกษามูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล รับสมัครถึง 31 ม.ค.63 19.11.2562
บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศประชาสัมพันธ์ รับนักศึกษาฝึกงานประจำ 2563 ภายใน 25 ธันวาคม 2562 15.11.2562
ขอเรียนเชิญนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท.ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2563 สมัครถึง 27 ธ.ค.2562 13.11.2562
ประชาสัมพันธ์ รับสมัครทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ (Talent) สำหรับนักศึกษาชั้นปี 1 และชั้นปี 2, มี GPA 3.15 ขึ้นไป และมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (เกรดไม่ต่ำกว่า 3.0) หรือคะแนนภาษาอังกฤษ TU-GET 500 คะแนนขึ้นไป ทุนละ 60,000 บาทต่อไป ต่อเนื่องจนจบการศึกษา สมัครภายใน 24 ม.ค.2563 12.11.2562
บริษัท MoneyGuru Co.,Ltd รับสมัครงานสำหรับผู้ที่จบปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 11.11.2562
บริษัท ซัมซุง เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด รับนักศึกษาฝึกงาน ช่วงเดือน มิ.ย. - สิงหาคม 63 รับสมัครถึง ม.ค.63 08.11.2562
เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการประกวดนวัตกรรมการจัดการพลาสติกเพื่อความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและทะเลไทย และสามารถส่งผลงานเข้าประกวด ถึงวันที่้ 31 ธ.ค.2562 ชิงเงินรางวัลรวม 1,000,000 บาท 08.11.2562
ประชาสัมพันธ์โครงการ โรงเรียนรีมิกซ์ภาคฤดูหนาว ด้านวิศวกรรมเนื้อเยื่อและเวชศาสตร์ฟื้นฟู เพื่อให้ความรู้แก่ นักวิจัยรุ่นใหม่ นักศึกษา ในสาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ วัสดุการแพทย์และเวชศาสตร์ฟื้นฟู่ ฯ ในระหว่างวันที่ 14-18 ม.ค.63 สมัครทุนภายใน 31 ต.ค.2562 08.11.2562
ขออนุมัติเพิ่มรายวิชา ในหลักสูตรวิชาโทสาขาความเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม 31.10.2562
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการยื่นคำร้องการขอเปิดรายวิชากรณีพิเศษ ระดับปริญญาตรี (ทุกหลักสูตรและประเภทโครงการ) 30.10.2562
สถาบันวิทยสิริเมธี เปิดรับนักศึกษาใหม่ ระดับป.โท-เอก ประจำปีการศึกษา 2563 และกิจกรรมเปิดบ้าน ในวันที่ 30 พ.ย.2562 ณ.สถาบัน ฯ ตำบลป่ายุบใน อ.วังจันทร์ จังหวัดระยอง 29.10.2562
คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษา ปริญญาเอก สาขาวิชานิเทศาสตร์และนวัตกรรม ถึง 1 พ.ย.62 เพื่อเข้าศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 2/2562 (มกราคม 2563) 25.10.2562
ทุนการศึกษามูลนิธิโตชิบา - ไทย ประสงค์จะมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องแก่นักศึกษา ชั้นปี 1 ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มี GPA 2.5 ขึ้นในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า/เครื่องกล/อุตสาหการ/อิเลคโทรนิคส์ จำนวน 1 ทุุน ๆ ละ 15,000 บาทต่อปี 25.10.2562
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครโครงการความร่วมมือภายใต้แนวพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี พ.ศ.2563 จำนวน 3 โครงการ โดยเปิดรับสมัครถึง 12 ม.ค.2563 22.10.2562
บม.จ.ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) รับนักศึกษาฝึกงาน ถึงวันที่ 30 พ.ย.2562 22.10.2562
กิจกรรม อบรม สัมมนา ประชุมวิชาการ
โครงการอบรมสัมมนา Active learning และ Engineering GREATS ประจำปี 2561 02.08.2562
 
ลิงค์ภายนอก ลิงค์ภายใน
   - สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ (สกอ.)    - กองบริการการศึกษา
   - สภาวิศวกร    - สำนักทะเบียนและประมวลผล
     - กองกิจการนักศึกษา