ประกาศ / ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปีการศึกษา 2563 รับสมัครตั้งแต่ 26 ต.ค. ถึง 11 ธ.ค.2563 28.09.2563
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เปิดรับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ หลายหลักสูตร ครั้งที่ 4 ในปีการศึกษา 2563 ถึง ตุลาคม 2563 22.09.2563
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมวิชาที่ใช้อุปกรณ์การศึกษาและ/ห้องปฏิบัติการ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (โครงการปกติ) ของคณะสังสงเคราะห์ศาสตร์ 22.09.2563
บริษัท ทีพีไอ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) รับสมัครบุคลากรที่จบการศึกษา ในสาขาวิศวกรรมเคมี วิศวกรรมอุตสาหการ หรือวิศวกรรมสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ติดต่อฝ่ายบุคคล 0-2213-1039 ต่อ 12147 21.09.2563
แจ้งตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาชายที่มีสัญชาติไทยเกิดปี พ.ศ.2543 เพื่อดำเนินการผ่อนผันทหารประจำปี 2563 08.09.2563
แจ้งผลประโยชน์กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็ผู้รับความคุัมครองอุบัติเหตุแก่นักศึกษาฯ 24.08.2563
การปรับเปลี่ยน Section วิชาเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 19.08.2563
ทุนธนาคารแห่งประเทศไทย รับสมัครทุนสำหรับนักศึกษา ชั้นปี 2 - ปี 4 ประจำปี 2563 มีผลเรียนดี มีGPA 3.00 ขึ้นไป คุณสมบัติ มีคุณธรรม ศีลธรรม ความประพฤติดี และทำกิจกรรมเพื่อสังคม จำนวน 1 ทุน ทุนละ ๆ 50,000 บาท ภายใน 30 ก.ย.2563 17.08.2563
เรียนเชิญเข้าร่วมงานและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรม "ปัญญาธรรมศาสตร์ The Musical Grooming Responsible Global Citizen 2020" 05.08.2563
ด่วนที่สุด ห้องเรียนวิชา MA111 ภาค 1/2563 04.08.2563
ด่วนที่สุด การจัดการเรียนการสอนรายวิชา SC173 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/2563 03.08.2563
ด่วนมาก ประชาสัมพันธ์ไลน์ผู้สอนวิชามธ.104 ภาค 1/2563 03.08.2563
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เปิดรับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท หลายหลักสูตร ในปีการศึกษา 2563 ถึง 7 สิงหาคม 2563 25.07.2563
รับสมัครนักศึกษาวิชาทหารและรายงานตัวเพื่อเข้าฝึก ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 10 ส.ค. - 10 ก.ย.63 ตามประกาศ มธ.ตามรายละเอียดแนบ 23.07.2563
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมวิชาที่ใช้อุปกรณ์การศึกษา/หรือห้องปฏิบัติการในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (โครงการปกต) 01.07.2563
กิจกรรม อบรม สัมมนา ประชุมวิชาการ
 
ลิงค์ภายนอก ลิงค์ภายใน
   - สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ (สกอ.)    - กองบริการการศึกษา
   - สภาวิศวกร    - สำนักทะเบียนและประมวลผล
     - กองกิจการนักศึกษา